Dla kogo jest projekt?

Dla kogo jest projekt?

Grupę docelową projektu stanowią osoby fizyczne zainteresowane założeniem działalności gospodarczej spełniające poniższe kryteria:

 • bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy,
 • zamieszkujące lub uczące się na obszarze województwa zachodniopomorskiego,
 • w wieku 18-29 lat,
 • które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. z powodu pandemii COVID-19

Uczestnikami/czkami nie mogą być osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020.

Etapy rekrutacji:

Etap 1

W terminie do dnia 12.05.2022r. złóż wniosek do biura CIB:
1. Formularz Rekrutacyjny (link do plików).
2. Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innym projekcie (link do plików).

Więcej informacji jak złożyć wniosek: Ogłoszenia o naborze (tutaj link do pliku).

Etap 2

Komisja Rekrutacyjna dokona oceny formalnej i merytorycznej złożonych przez Ciebie dokumentów.

Więcej informacji o procedurze znajduje się: Regulamin (link do regulaminu).

Etap 3

Jeśli uzyskasz wynik pozytywny z Etapu 2 zaprosimy Ciebie na rozmowę z Doradcą Zawodowym, który określi Twoje potrzeby szkoleniowe oraz zweryfikuje predyspozycje do prowadzenia własnego biznesu.

Kryteria premiujące

Dodatkowe punkty premiujące przyznawane będą na etapie wyłonienia uczestników/czek projektu (sporządzania listy osób zrekrutowanych do projektu) osobom spełniającym następujące kryteria:

 • + 5 punktów - osoby zamieszkujące miasto średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. (Białogard, Choszczno, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kołobrzeg, Koszalin, Police, Stargard Szczeciński, Szczecinek, Świdwin, Świnoujście, Wałcz);
 • + 5 punktów - osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie nie wyższe niż ponadgimnazjalne (liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła branżowa) - do ISCED 3;
 • + 5 punktów - kobiety;
 • + 5 punktów - osoby z niepełnosprawnościami.
Kryteria premiujące
Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje

Główne działania realizowane w projekcie:

 • Ocena predyspozycji kandydatów do udziału w projekcie.
 • Wsparcie szkoleniowe grupowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej dla 40 Uczestników Projektu.
 • Wsparcie eksperckie przy opracowywaniu Biznesplanów.
 • Udzielenie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 40 Uczestników Projektu.
 • Wsparcie pomostowe finansowe do wysokości 2800 zł netto za 1 miesiąc dla 40 Uczestników Projektu przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia Działalności Gospodarczej.

Jakie dofinansowanie można uzyskać:

 • 23 050 zł bezzwrotnej dotacji na założenie własnej firmy,
 • do 16 800 zł netto na pokrycie kosztów bieżących firmy w pierwszych 6 miesiącach jej prowadzenia (wsparcie pomostowe finansowe).

Główne rezultaty:

 • 40 osób uzyska kompetencje z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • 40 osób podejmie działalność gospodarczą.

Warunek otrzymania wsparcia na założenie działalności gospodarczej:

Warunkiem otrzymania wsparcia jest zagwarantowanie utrzymania działalności gospodarczej na terenie województwa zachodniopomorskiego przez co najmniej 12 miesięcy od daty utworzenia działalności gospodarczej.

Projekt w liczbach

23,050

Dofinansowanie (PLN)

16,800

Wsparcie dodatkowe (PLN)

40

Liczba uczestników

Uczestnikom projektu zapewniamy:

Szkolenie przygotowujące do założenia i prowadzenia biznesu

Bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności w wysokości 23.050,00 zł

Finansowanie miesięczne 2.800,00 zł przez 6 miesięcy na funkcjonowanie firmy

Najczęściej zadawane pytania

Jakie dokumenty mam złożyć, jeżeli jestem zainteresowany/a udziałem w projekcie?

W pierwszym etapie rekrutacji należy dostarczyć wyłącznie:

 • 1) Formularz rekrutacyjny (link do plików)
 • 2) Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innym projekcie (link do plików)
 • Pozostałe dokumenty kandydaci zobowiązani są dostarczyć przez rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia, tj. w szkoleniu. O konieczności dostarczenia kolejnych dokumentów zostaną Państwo poinformowani poprzez komunikat zamieszony na stronie www.cib.szczecin.pl

Czy jeżeli spełniam wszystkie kryteria przystąpienia do udziału w projekcie, natomiast prowadziłem/am własną działalność gospodarczą to mogę wziąć udziałem w projekcie?

Tak, pod warunkiem, że ww. działalność została zamknięta, a od dnia zamknięcia działalności wpisanej w rejestrze minęło co najmniej 12 miesięcy.

Czy jeżeli w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego kończę 18 lat, czy mogę wziąć udział w projekcie? (przy założeniu spełnienia wszystkich pozostałych wymaganych kryteriów)

Tak. Kandydat/tka w dniu przystąpienia do projektu, tj. pierwszego dnia szkolenia musi być pomiędzy dniem 18 urodzin (czyli skończone 18 lat) a przed dniem ukończenia 30 lat.

Czy jeżeli moja umowa o pracę wygasła 31.10.2021 r., to czy mogę wziąć udział w projekcie?

Tak, tryb utraty zatrudnienia nie ma znaczenia, wystarczające jest udowodnienie, że Kandydat/ka utracił/a zatrudnienie z okresie pandemii, czyli po 01.03.2020 r. Zatem dopuszczalna jest utrata zatrudnienia zarówno z powodu utraty ważności umowy, złożenia wypowiedzenia przez stronę umowy lub rozwiązania umowy za porozumieniem stron.

Jakie dokumenty potwierdzają utratę zatrudnienia w okresie pandemii COVID-19?

W przypadku umów o pracę – świadectwo pracy, kopia umowy.

W przypadku umów cywilnoprawych (umowy o dzieło, umowy zlecenia) – kopia umowy cywilnoprawnej.

Ponadto w obu przypadkach wymagane jest złożenie przez uczestnika oświadczenia o utracie zatrudnienia na skutek pandemii COVID-19.

Czy będąc studentem mogę wziąć udział w projekcie?

Tak, przy założeniu spełnienia przez Kandydata/tkę pozostałych kryteriów niezbędnych do wzięcia udziału w projekcie. Udział w projekcie może wziąć zarówno student uczący się stacjonarnie, jak i zaocznie.

Które osoby z kategorii NEET, objęte są wsparciem 1.3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020?

Do grupy docelowej osób objętych ww. wsparciem należą osoby z kategorii NEET, spełniające dodatkowo przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy);
 • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu);
 • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu);
 • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej);
 • matki przebywające w domach samotnej matki;
 • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu);
 • osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu);
 • osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie);
 • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych wywodzący się̨ z powyższych grup docelowych.

Aktualności

Awesome Image
01.08.2022 r.

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o wsparcie pomostowe – IV nabór

Szanowni Państwo,
Centrum Innowacyjnego Biznesu przedstawia do publicznej wiadomości informacje o terminie naboru wniosków o wsparcie pomostowe w ramach projektu „Zachodniopomorski Kreator Przedsiębiorczości”.

Termin naboru wniosków o wsparcie pomostowe: 08.08.2022 r. - 11.08.2022 r.

terminie wyznaczonym powyżej Uczestnicy składają:

 • Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z Załącznikami
 • Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonego Ogłoszenia o naborze wniosków (POBIERZ)

Awesome Image
26.07.2022 r.

Listy rankingowe – IV nabór

Szanowni Państwo,
Centrum Innowacyjnego Biznesu poniżej przedstawia do publicznej wiadomości listę rankingową wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje o dalszych krokach otrzymacie Państwo w odrębnej korespondencji.

Listy rankingowe – IV nabór (POBIERZ)

Awesome Image
29.06.2022 r.

Ogłoszenie o terminie naboru biznesplanów- dot. osób zakwalifikowanych do projektu w ramach IV naboru

Szanowni Państwo,
Centrum Innowacyjnego Biznesu przedstawia do publicznej wiadomości informacje o terminie naboru biznesplanów w ramach projektu „Zachodniopomorski Kreator Przedsiębiorczości”.

Termin naboru biznesplanów: 11.07.2022 r. – 13.07.2022 r.

W terminie wyznaczonym powyżej Uczestnicy składają:

 • Biznesplan wraz z Załącznikami
 • Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonego Ogłoszenia o naborze biznesplanów (POBIERZ)

Awesome Image
23.06.2022 r.

Ogłoszenie o terminie szkolenia dla osób zakwalifikowanych do projektu - IV nabór

Szanowni Państwo,
Centrum Innowacyjnego Biznesu informuje o terminie realizacji wsparcia szkoleniowego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Termin realizacji wsparcia: 24.06.2022 r. - 04.07.2022 r.

Szczegóły realizacji wsparcia dla osób zakwalifikowanych do projektu przekazano w indywidualnych wiadomościach.

Awesome Image
23.06.2022 r.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu - IV nabór

Szanowni Państwo,
Centrum Innowacyjnego Biznesu przedstawia do publicznej wiadomości Listę osób zakwalifikowanych do projektu "Zachodniopomorski Kreator Przedsiębiorczości”.

Lista: (POBIERZ)

Osoby zakwalifikowane do projektu proszone są o przygotowanie następujących dokumentów:

 • Zaświadczenie z ZUS o statusie na rynku pracy na dzień przystąpienia do projektu (według wzoru - Załącznik 6)
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik 7)
 • Oświadczenie o utracie zatrudnienia w wyniku COVID-19 wraz z dokumentami potwierdzającymi ten fakt - kopia umowy cywilnoprawnej/ kopia świadectwa pracy / inne. (Załącznik 9)

Awesome Image
13.06.2022 r.

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o wsparcie pomostowe – III nabór

Szanowni Państwo,
Centrum Innowacyjnego Biznesu przedstawia do publicznej wiadomości informacje o terminie naboru wniosków o wsparcie pomostowe w ramach projektu „Zachodniopomorski Kreator Przedsiębiorczości”.

Termin naboru wniosków o wsparcie pomostowe: 21.06.2022 r. - 22.06.2022 r.

W terminie wyznaczonym powyżej Uczestnicy składają:

 • Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z Załącznikami
 • Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonego Ogłoszenia o naborze wniosków(POBIERZ)

Awesome Image
10.06.2022 r.

Wyniki oceny merytorycznej - IV nabór

Szanowni Państwo,
Centrum Innowacyjnego Biznesu przedstawia do publicznej wiadomości Listę kandydatów z informacją o uzyskanym wyniku z oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego dla IV naboru do projektu „Zachodniopomorski Kreator Przedsiębiorczości”.

Uprzejmie przypominamy, iż poniższa lista jest jednocześnie Listą osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji tj. rozmowy z Doradcą Zawodowym (POBIERZ)

Awesome Image
07.06.2022 r.

Listy rankingowe – III nabór

Szanowni Państwo,
Centrum Innowacyjnego Biznesu poniżej przedstawia do publicznej wiadomości listę rankingową wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje o dalszych krokach otrzymacie Państwo w odrębnej korespondencji.

 • Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej (POBIERZ)

Awesome Image
12.05.2022 r.

Przedłużenie naboru nr IV do projektu „Zachodniopomorski Kreator Przedsiębiorczości”

Szanowni Państwo,
Centrum Innowacyjnego Biznesu informuje o przedłużeniu naboru nr IV do projektu „Zachodniopomorski Kreator Przedsiębiorczości” do dnia 17 maja 2022 r.

W terminie wyznaczonym powyżej Kandydaci składają:

 • Formularz rekrutacyjny
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu o nieuczestniczeniu w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków EFS

Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonego ogłoszenia o przedłużeniu naboru (POBIERZ)

Awesome Image
9.05.2022 r.

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o wsparcie pomostowe – II nabór

Szanowni Państwo,
Centrum Innowacyjnego Biznesu przedstawia do publicznej wiadomości informacje o terminie naboru wniosków o wsparcie pomostowe w ramach projektu „Zachodniopomorski Kreator Przedsiębiorczości”.

Termin naboru wniosków o wsparcie pomostowe: 17.05.2022 r. - 18.05.2022 r.

W terminie wyznaczonym powyżej Uczestnicy składają:

 • Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z Załącznikami

Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonego Ogłoszenia o naborze wniosków (POBIERZ)

Awesome Image
9.05.2022 r.

Ogłoszenie o terminie naboru biznesplanów- dot. osób zakwalifikowanych do projektu w ramach III naboru

Szanowni Państwo,
Centrum Innowacyjnego Biznesu przedstawia do publicznej wiadomości informacje o terminie naboru biznesplanów w ramach projektu „Zachodniopomorski Kreator Przedsiębiorczości”.

Termin naboru biznesplanów: 18.05.2022 r. – 20.05.2022 r.

W terminie wyznaczonym powyżej Uczestnicy składają:

 • Biznesplan wraz z Załącznikami

Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonego Ogłoszenia o naborze biznesplanów (POBIERZ)

Awesome Image
29.04.2022 r.

Ogłoszenie o terminie szkolenia dla osób zakwalifikowanych do projektu - III nabór

Szanowni Państwo,
Centrum Innowacyjnego Biznesu informuje o terminie realizacji wsparcia szkoleniowego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Termin realizacji wsparcia: 06.05.2022 r. – 13.05.2022 r.

Szczegóły realizacji wsparcia dla osób zakwalifikowanych do projektu przekazano w indywidualnych wiadomościach.

Awesome Image
27.04.2022 r.

Listy rankingowe - II nabór

Szanowni Państwo,
Centrum Innowacyjnego Biznesu poniżej przedstawia do publicznej wiadomości listę rankingową wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje o dalszych krokach otrzymacie Państwo w odrębnej korespondencji.


Lista rankingowa (POBIERZ)

Awesome Image
21.04.2022 r.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu - III nabór

Szanowni Państwo,
Centrum Innowacyjnego Biznesu przedstawia do publicznej wiadomości Listę osób zakwalifikowanych do projektu "Zachodniopomorski Kreator Przedsiębiorczości”.
Lista: POBIERZ)

Osoby zakwalifikowane do projektu proszone są o przygotowanie następujących dokumentów:

 • Zaświadczenie z ZUS o statusie na rynku pracy na dzień przystąpienia do projektu (według wzoru - Załącznik 6)
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik 7)
 • Oświadczenie o utracie zatrudnienia w wyniku COVID-19 wraz z dokumentami potwierdzającymi ten fakt - kopia umowy cywilnoprawnej/ kopia świadectwa pracy / inne. (Załącznik 9)
Awesome Image
12.04.2022 r.

Wyniki oceny merytorycznej - III nabór

Szanowni Państwo,
Centrum Innowacyjnego Biznesu przedstawia do publicznej wiadomości Listę kandydatów z informacją o uzyskanym wyniku z oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego dla III naboru do projektu „Zachodniopomorski Kreator Przedsiębiorczości”.

 • Uprzejmie przypominamy, iż poniższa lista jest jednocześnie Listą osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji, tj. rozmowy z Doradcą zawodowym. (POBIERZ)
Awesome Image
06.04.2022 r.

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o wsparcie pomostowe – I nabór

Szanowni Państwo,
Centrum Innowacyjnego Biznesu przedstawia do publicznej wiadomości informacje o terminie naboru wniosków o wsparcie pomostowe w ramach projektu „Zachodniopomorski Kreator Przedsiębiorczości”.

Termin naboru wniosków o wsparcie pomostowe: 14.04.2022 r. - 15.04.2022 r.

W terminie wyznaczonym powyżej Uczestnicy składają:

 • Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z Załącznikami
 • Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonego Ogłoszenia o naborze wniosków (POBIERZ)
Awesome Image
01.04.2022 r.

​Ogłoszenie o terminie naboru biznesplanów - dot. osób zakwalifikowanych do projektu w ramach II naboru

Szanowni Państwo,
Centrum Innowacyjnego Biznesu przedstawia do publicznej wiadomości informacje o terminie naboru biznesplanów w ramach projektu „Zachodniopomorski Kreator Przedsiębiorczości”.

Termin naboru biznesplanów: 13.04.2022 r. - 15.04.2022 r.

W terminie wyznaczonym powyżej Uczestnicy składają:

 • Biznesplan wraz z Załącznikami
 • Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonego Ogłoszenia o naborze biznesplanów (POBIERZ)
Awesome Image
31.03.2022 r.

​Rozpoczynamy kolejny nabór wniosków

Szanowni Państwo,
Centrum Innowacyjnego Biznesu przedstawia do publicznej wiadomości informację o terminach kolejnego (czwartego) naboru przyjmowania wniosku w ramach projektu "Zachodniopomorski Kreator Przedsiębiorczości".

Termin naboru: od dnia 12.04.2022 r. do 12.05.2022 r.

W terminie wyznaczonym powyżej Kandydaci składają:

 • Formularz Rekrutacyjny (POBIERZ)
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu o nieuczestniczeniu w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków EFS (POBIERZ)
 • Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonego Ogłoszenia o naborze.(POBIERZ)
Awesome Image
29.03.2022 r.

​Listy rankingowe - I nabór

Szanowni Państwo,
Centrum Innowacyjnego Biznesu poniżej przedstawia do publicznej wiadomości listę rankingową wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje o dalszych krokach otrzymacie Państwo w odrębnej korespondencji.

Lista rankingowa: (POBIERZ)

Awesome Image
23.03.2022 r.

​Ogłoszenie o terminie szkolenia dla osób zakwalifikowanych do projektu- II nabór

Szanowni Państwo,
Centrum Innowacyjnego Biznesu informuje o terminie realizacji wsparcia szkoleniowego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Termin realizacji wsparcia: 29.03.2022 – 06.04.2022

Szczegóły realizacji wsparcia dla osób zakwalifikowanych do projektu przekazano w indywidualnych wiadomościach.

Awesome Image
18.03.2022 r.

​Lista osób zakwalifikowanych do projektu - II nabór

Szanowni Państwo,
Centrum Innowacyjnego Biznesu przedstawia do publicznej wiadomości Listę osób zakwalifikowanych do projektu "Zachodniopomorski Kreator Przedsiębiorczości”.

Lista: (POBIERZ)

Osoby zakwalifikowane do projektu proszone są o przygotowanie następujących dokumentów:

 • Zaświadczenie z ZUS o statusie na rynku pracy na dzień przystąpienia do projektu (według wzoru - Załącznik 6)
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik 7)
 • Oświadczenie o utracie zatrudnienia w wyniku COVID-19 wraz z dokumentami potwierdzającymi ten fakt - kopia umowy cywilnoprawnej/ kopia świadectwa pracy / inne. (Załącznik 9).
Awesome Image
04.03.2022 r.

​Wyniki oceny merytorycznej - II nabór

Szanowni Państwo,
Centrum Innowacyjnego Biznesu przedstawia do publicznej wiadomości Listę kandydatów z informacją o uzyskanym wyniku z oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego dla II naboru do projektu „Zachodniopomorski Kreator Przedsiębiorczości”.

Uprzejmie przypominamy, iż poniższa lista jest jednocześnie Listą osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji tj. rozmowy z Doradcą Zawodowym.(POBIERZ)

Awesome Image
18.02.2022 r.

​Ogłoszenie o terminie naboru biznesplanów - dot. osób zakwalifikowanych do projektu w ramach I naboru

Szanowni Państwo,
Centrum Innowacyjnego Biznesu przedstawia do publicznej wiadomości informacje o terminie naboru biznesplanów w ramach projektu „Zachodniopomorski Kreator Przedsiębiorczości”.

Termin naboru biznesplanów: 02.03.2022 r. - 07.03.2022 r.

W terminie wyznaczonym powyżej Uczestnicy składają:

 • Biznesplan wraz z Załącznikami

Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonego Ogłoszenia o naborze biznesplanów (POBIERZ).

Awesome Image
16.02.2022 r.

​Informacja o terminie III naboru do projektu

Szanowni Państwo,
Centrum Innowacyjnego Biznesu przedstawia do publicznej wiadomości o terminach trzeciego naboru przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu "Zachodniopomorski Kreator Przedsiębiorczości”.

Termin naboru: od dnia 1.03.2022 r. do 31.03.2022r.

W terminie wyznaczonym powyżej Kandydaci składają:

 • Formularz Rekrutacyjny (Zał.1 do Regulaminu rekrutacji Uczestników Projektu)
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu o nieuczestniczeniu w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków EFS (Zał. 8 do Regulaminu rekrutacji Uczestników Projektu)

Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonego Ogłoszenia o naborze (POBIERZ).

Awesome Image
02.02.2022 r.

​Ogłoszenie o terminie szkolenia dla osób zakwalifikowanych do projektu - I nabór.

Szanowni Państwo,
Centrum Innowacyjnego Biznesu informuje o terminie realizacji wsparcia szkoleniowego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Termin realizacji wsparcia: 09.02.2022 - 17.02.2022

Szczegóły realizacji wsparcia, dla osób zakwalifikowanych do projektu, przekazano w indywidualnych wiadomościach.

Awesome Image
25.01.2022 r.

​Lista osób zakwalifikowanych do projektu - I nabór.

Szanowni Państwo,
Centrum Innowacyjnego Biznesu przedstawia do publicznej wiadomości Listę osób zakwalifikowanych do projektu "Zachodniopomorski Kreator Przedsiębiorczości”.

Osoby zakwalifikowane do projektu proszone są o przygotowanie następujących dokumentów:

 • Zaświadczenie z ZUS o statusie na rynku pracy na dzień przystąpienia do projektu (według wzoru - Załącznik 6)
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik 7)
 • Oświadczenie o utracie zatrudnienia w wyniku COVID-19 wraz z dokumentami potwierdzającymi ten fakt - kopia umowy cywilnoprawnej/ kopia świadectwa pracy / inne. (Załącznik 9).
Awesome Image
12.01.2022 r.

​Wyniki oceny merytorycznej - I nabór.

Szanowni Państwo,
Centrum Innowacyjnego Biznesu przedstawia do publicznej wiadomości Listę kandydatów z informacją o uzyskanym wyniku z oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego do projektu „Zachodniopomorski Kreator Przedsiębiorczości”.

Uprzejmie przypominamy, iż poniższa lista jest jednocześnie Listą osób zakwalifikowanych do trzeciego etapu rekrutacji tj. rozmowy z Doradcą Zawodowym.

Awesome Image
04.01.2022 r.

​Rozpoczynamy kolejny nabór wniosków.

Szanowni Państwo,
Centrum Innowacyjnego Biznesu przedstawia do publicznej wiadomości informację o terminach kolejnego (drugiego) naboru przyjmowania wniosku w ramach projektu "Zachodniopomorski Kreator Przedsiębiorczości".

Termin naboru: od dnia 17.01.2022 r. do 14.02.2022 r.

W terminie wyznaczonym powyżej Kandydaci składają:

 • Formularz Rekrutacyjny (POBIERZ)
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu o nieuczestniczeniu w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków EFS (POBIERZ)

Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonego Ogłoszenia o naborze.(POBIERZ)

Awesome Image
10.11.2021 r.

Zachęcamy do kontaktu z nami

​Zdajemy sobie sprawę, że przygotowanie wniosku i założenie działalności dla wielu z Państwa jest czymś całkowicie nowym. Z przyjemnością pomożemy przebrnąć kandydatom przez procedurę rekrutacji.

​Zachęcamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji na temat projektu i zakresu wsparcia. Czekamy na Państwa e-maile, telefony oraz zapraszamy do naszego biura.

Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonego Ogłoszenia o naborze.

Awesome Image
10.11.2021 r.

​R​ozpoczęcie projektu​

Szanowni Państwo,
W związku z akceptacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dokumentacji projektowej, Centrum Innowacyjnego Biznesu przedstawia do publicznej wiadomości informację o terminach naboru przyjmowania wniosku w ramach projektu "Zachodniopomorski Kreator Przedsiębiorczości".

Termin naboru: od dnia 23.11.2021 r. do dnia 21.12.2021 r.

W terminie wyznaczonym powyżej Kandydaci składają:

 • Formularz Rekrutacyjny (POBIERZ)
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu o nieuczestniczeniu w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków EFS (POBIERZ)

Pliki do pobrania

Dokumenty Rekrutacyjne:

Dokumenty projektowe związane z Rekrutacją:

Bezzwrotna dotacja i finansowe wsparcie pomostowe:

Archiwum plików:

Logo dotacja