Do zakończenia naboru wniosków pozostało:

Pozostało
Awesome Image

Dla kogo jest projekt?

Grupę docelową projektu stanowią osoby fizyczne zainteresowane założeniem działalności gospodarczej spełniające poniższe kryteria:

 • bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy,
 • zamieszkujące lub uczące się na obszarze województwa zachodniopomorskiego,
 • w wieku 18-29 lat,
 • które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. z powodu pandemii COVID-19

Uczestnikami/czkami nie mogą być osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020.

Etapy rekrutacji:

Etap 1

W terminie do dnia 21.12.2021r. złóż wniosek do biura CIB:
1. Formularz Rekrutacyjny (link do plików).
2. Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innym projekcie (link do plików).

Więcej informacji jak złożyć wniosek: Ogłoszenia o naborze (tutaj link do pliku).

Etap 2

Komisja Rekrutacyjna dokona oceny formalnej i merytorycznej złożonych przez Ciebie dokumentów.

Więcej informacji o procedurze znajduje się: Regulamin (link do regulaminu).

Etap 3

Jeśli uzyskasz wynik pozytywny z Etapu 2 zaprosimy Ciebie na rozmowę z Doradcą Zawodowym, który określi Twoje potrzeby szkoleniowe oraz zweryfikuje predyspozycje do prowadzenia własnego biznesu.

Kryteria premiujące

Dodatkowe punkty premiujące przyznawane będą na etapie wyłonienia uczestników/czek projektu (sporządzania listy osób zrekrutowanych do projektu) osobom spełniającym następujące kryteria:

 • + 5 punktów - osoby zamieszkujące miasto średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. (Białogard, Choszczno, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Kołobrzeg, Koszalin, Police, Stargard Szczeciński, Szczecinek, Świdwin, Świnoujście, Wałcz);
 • + 5 punktów - osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie nie wyższe niż ponadgimnazjalne (liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła branżowa) - do ISCED 3;
 • + 5 punktów - kobiety;
 • + 5 punktów - osoby z niepełnosprawnościami.
Awesome Image
Awesome Image

Dodatkowe informacje

Główne działania realizowane w projekcie:

 • Ocena predyspozycji kandydatów do udziału w projekcie.
 • Wsparcie szkoleniowe grupowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej dla 40 Uczestników Projektu.
 • Wsparcie eksperckie przy opracowywaniu Biznesplanów.
 • Udzielenie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 40 Uczestników Projektu.
 • Wsparcie pomostowe finansowe do wysokości 2800 zł netto za 1 miesiąc dla 40 Uczestników Projektu przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia Działalności Gospodarczej.

Jakie dofinansowanie można uzyskać:

 • 23 050 zł bezzwrotnej dotacji na założenie własnej firmy,
 • do 16 800 zł netto na pokrycie kosztów bieżących firmy w pierwszych 6 miesiącach jej prowadzenia (wsparcie pomostowe finansowe).

Główne rezultaty:

 • 40 osób uzyska kompetencje z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • 40 osób podejmie działalność gospodarczą.

Warunek otrzymania wsparcia na założenie działalności gospodarczej:

Warunkiem otrzymania wsparcia jest zagwarantowanie utrzymania działalności gospodarczej na terenie województwa zachodniopomorskiego przez co najmniej 12 miesięcy od daty utworzenia działalności gospodarczej.

Projekt w liczbach

23,050

Dofinansowanie (PLN)

16,800

Wsparcie dodatkowe (PLN)

40

Liczba uczestników

Uczestnikom projektu zapewniamy:

Szkolenie przygotowujące do założenia i prowadzenia biznesu

Bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności w wysokości 23.050,00 zł

Finansowanie miesięczne 2.800,00 zł przez 6 miesięcy na funkcjonowanie firmy

Najczęściej zadawane pytania

Wiek w chwili przystąpienia do projektu

Jednym z warunków, który musisz spełnić jest Twój wiek - 18-29 lat.Oznacza to, że w dniu przystąpienia do projektu, tj. pierwszego dnia wsparcia szkoleniowego (około miesiąc od złożenia Formularza Rekrutacyjnego), musisz być pomiędzy dniem 18 urodzin (czyli skończone 18 lat) a przed dniem, w którym obchodzisz 30 urodziny.

Utrata pracy po 1 marca w skutek pandemii COVID-19- Mówiąc o utracie zatrudnienia w wyniku skutków COVID-19 czy ma znaczenie, w jakim trybie utraciły one zatrudnienie, czy jest to obojętne?

Do grupy osób które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 można zaliczyć wszystkie osoby młode pozostające bez pracy, które po 1 marca 2020 r. utraciły zatrudnienie/ pracę z powodu rozwiązania czy nieprzedłużenia umowy. Do tej kategorii osób można zaliczyć zarówno osoby, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. We wszystkich sytuacjach, z uwagi na trudności w udokumentowaniu utraty zatrudnienia w związku z sytuacją gospodarczą, wystarczające jest udowodnienie, że dana umowa została rozwiązana (niezależnie od powodu) lub nie została przedłużona we wskazanym okresie. W związku z powyższym, weryfikacja kwalifikowalności do projektu odbywa się na podstawie przedstawionego przez kandydata/kandydatkę świadectwa pracy lub kopii umowy o pracę lub cywilno-prawnej wraz z oświadczeniem uczestnika projektu, że po 1 marca 2020 r. utracił zatrudnienie wskutek pandemii COVID-19, składanym pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy oraz oświadczeniem o przyjęciu do wiadomości, że może to podlegać weryfikacji w rejestrach publicznych np. ZUS.

W przypadku osoby, która została zmuszona do zamknięcia prowadzonej działalności gospodarczej w wyniku pandemii COVID-19 potwierdzeniem takiego stanu rzeczy może być zaświadczenie o zamknięciu działalności (np. CEiDG). W przypadku osób chcących ponownie założyć własną działalność gospodarczą obowiązkowo musi upłynąć minimalny okres 12 miesięcy od daty zamknięcia poprzedniej firmy.

Czy student ostatniego roku studiów dziennych może ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu?

Uczestnikami projektu mogą być niepracujący studenci pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów kwalifikowalności (wiek 18-29 lat, miejsce zamieszkania lub uczenia się na obszarze województwa zachodniopomorskiego, utrata zatrudnienia w związku z COVID po 1 marca 2020 r.). Wówczas takie osoby kwalifikowane są jako bierne zawodowo.Zgodnie z definicją osoby bierne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).Za biernych zawodowo uznaje się m.in. studentów studiów stacjonarnych.Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo. Uczestnikami projektu mogą być niepracujący studenci pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów kwalifikowalności (wiek 18-29 lat, miejsce zamieszkania lub uczenia się na obszarze województwa zachodniopomorskiego, utrata zatrudnienia w związku z COVID po 1 marca 2020 r.). Wówczas takie osoby kwalifikowane są jako bierne zawodowo.

Zgodnie z definicją osoby bierne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).

Za biernych zawodowo uznaje się m.in. studentów studiów stacjonarnych.Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo.

Kim jest grupa docelowa określona dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020?

Do grupy osób, które nie mogą wziąć udziału w naszym projekcie należą osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET z następujących grup docelowych:

 • osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy);
 • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu);
 • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu);
 • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej);
 • matki przebywające w domach samotnej matki;
 • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu);
 • osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)
 • osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie)
 • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych wywodzący się̨ z powyższych grup docelowych

Aktualności

Awesome Image
10.11.2021 r.

​R​ozpoczęcie projektu​

Szanowni Państwo,
W związku z akceptacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dokumentacji projektowej, Centrum Innowacyjnego Biznesu przedstawia do publicznej wiadomości informację o terminach naboru przyjmowania wniosku w ramach projektu "Zachodniopomorski Kreator Przedsiębiorczości".

Termin naboru: od dnia 23.11.2021 r. do dnia 21.12.2021 r.

W terminie wyznaczonym powyżej Kandydaci składają:

 • Formularz Rekrutacyjny (POBIERZ)
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu o nieuczestniczeniu w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków EFS (POBIERZ)
Awesome Image
10.11.2021 r.

Zachęcamy do kontaktu z nami

​Zdajemy sobie sprawę, że przygotowanie wniosku i założenie działalności dla wielu z Państwa jest czymś całkowicie nowym. Z przyjemnością pomożemy przebrnąć kandydatom przez procedurę rekrutacji.

​Zachęcamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji na temat projektu i zakresu wsparcia. Czekamy na Państwa e-maile, telefony oraz zapraszamy do naszego biura.

Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonego Ogłoszenia o naborze.

Pliki do pobrania

Dokumenty Rekrutacyjne:

Dokumenty projektowe związane z Rekrutacją:

Bezzwrotna dotacja i finansowe wsparcie pomostowe:

Logo dotacja