Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

Pracownika na wagę ZŁOT(ow)A

Projekt zakończony!

Projekt skierowany był do  70 osób w wieku 18-29 lat zamieszkujących województwo wielkopolskie (powiat złotowski), które w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe warunki:

 • nie pracowali (tj. byli bierni zawodowo lub długotrwale bezrobotni),
 • nie uczestniczyli w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
 • nie szkolili się.
Uczestnikom projektu oferowaliśmy kompleksowe wsparcie obejmujące:
 • indywidualne doradztwo zawodowe (Indywidualny Plan Działania),
 • indywidualny Coaching Kariery,
 • kursy kwalifikacyjne,
 • 3-6 miesięczne staż,
 • indywidualne pośrednictwo pracy,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Dodatkowo uczestnikom zapewniliśmy:
 • trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków, mentorów,
 • jednorazowe stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe przez okres trwania stażu,
 • materiały szkoleniowe,
 • wyżywienie,
 • egzaminy kwalifikacyjne,
 • pomoc w znalezieniu pracy.

Szkolenia/kursy zostały dobrane indywidualnie do każdego uczestnika, zgodnie ze zdiagnozowanymi w Indywidualnym Planie Działania (IPD) predyspozycjami uczestników oraz potrzebami potencjalnych pracodawców. Wszystkie szkolenia/kurs zakończyły się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub kompetencje.

Uczestnicy, którzy na etapie IPD wykazali się wysokimi predyspozycjami do prowadzenia firmy, otrzymali środki na założenie działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego. Wysokość przyznanych środków uzależniona była od wykazanych potrzeb związanych z uruchomieniem firmy, jednakże nie przsekroczyła 25 000,00 PLN.

Osiągnięte wskaźniki:

Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie  - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób objęta szkoleniami, które prowadzą do nabycia umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób poniżej 30 lat, które nabyły umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 125,00%
Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 128,57%
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik osiągnięto na poziomie 66,67%
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach - wskaźnik osiągnięto na poziomie 51,92%
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami - wskaźnik osiągnięto na poziomie 42,86%
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych - wskaźnik osiągnięto na poziomie 50,00%
 • Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie  - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
 • Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
 • Liczba osób objęta szkoleniami, które prowadzą do nabycia umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
 • Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
 • Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
 • Liczba osób poniżej 30 lat, które nabyły umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 125,00%
 • Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 128,57%
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik osiągnięto na poziomie 66,67% (założenia projektu 35,00%)
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach - wskaźnik osiągnięto na poziomie 51,92% (założenia projektu 36,00%)
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami - wskaźnik osiągnięto na poziomie 42,86% (założenia projektu 17,00%)
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych - wskaźnik osiągnięto na poziomie 50,00% (założenia projektu 42,00%)

Projekt realizowany był w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielna z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - na podstawie umowy nr POWR.01.02.01-30-0142/15-02

Wartość projektu: 1.188.999,17 PLN, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1.129.549,21 PLN.

XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.