Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

Klik-Mazovia-Klik_2.0

 

Projekt zakończony!

Projekt przewidywał bezpłatne kursy komputerowe według ram kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework), które umożliwiają uzyskanie Certyfikatu IC3 (Internet and Computing Core Certification).
W projekcie uczestniczyło 153 osoby, zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego (powiat: gostyniński lub płocki, lub sierpecki) w wieku powyżej 25 lat  na dzień przystąpienia do projektu, które z własnej inicjatywy zainteresowane były nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT,  spełniające jeden z poniższych warunków:

 • osoby wyłącznie posiadająca niskie kwalifikacje (wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, tj. poziom 0 - rzedszkole; Poziom 1 - szkoła podstawowa; Poziom 2A - gimnazjum; Poziom 3A - liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające; Poziom 3C - zasadnicza szkoła zawodowa), zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (ISCED 2011);
 • osoby pracujące - bez względu na górną granicę wiekową;
 • osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo (deklarujące, iż planują powrót lub wejście na rynek pracy) - górna granica wieku wynosi 74 rok życia;
 • osoby nie uczestniczące we wsparciu LLL (life long learning) w tożsamym zakresie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013-2015;
Uczestnikom projektu zapewniliśmy:
 • trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków
 • tempo zajęć dopasowane do grupy
 • indywidualne stanowiska pracy przy komputerze
 • materiały szkoleniowe (podręcznik, notes, długopis, ćwiczenia)
 • wsparcie poszkoleniowe
 • miłą atmosferę w trakcie szkolenia
 • ciepły posiłek oraz słodki poczęstunek w trakcie przerw
 • pokrycie kosztu egzaminów IC3
Po ukończeniu szkolenia komputerowego każdyt uczestnik przystąpił do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego odpowiadającemu poziomowi IC3, sprawdzającego nabyte umiejętności i wiedzę. Po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymał certyfikat potwierdzający zdobycie kompetencji określonych dla poziomu IC3.

Osiągnięte wskaźniki:
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 106,25%
Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - wskaźnik osiągnięto na poziomie 106,25%
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 106,25%
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 125,29%
Liczba osób zamieszkujących tereny gmin wiejskich województwa mazowieckiego - wskaźnik osiągnięto na poziomie 173,56%
Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 113,91%
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 113,91%
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 130,00%
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 106,25%
 • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - wskaźnik osiągnięto na poziomie 106,25%
 • Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 106,25%
 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 125,29%
 • Liczba osób zamieszkujących tereny gmin wiejskich województwa mazowieckiego - wskaźnik osiągnięto na poziomie 173,56%
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 113,91%
 • Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 113,91%
 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 130,00%

Projekt realizowany był w ramach Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - na podstawie umowy nr RPMA.10.02.00-14-4820/16-00

Wartość projektu: 422 010,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 375 120,00 PLN.

XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.