Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

Pracownik na wagę ZŁOT(ow)A - II edycja


Projekt zakończony!

Projekt skierowany był do 30 osób (w tym z niepełnosprawnościami) w wieku 18-29 lat zamieszkujących województwo wielkopolskie " powiat złotowski, które w ciągu 4 ostatnich tygodni nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (tzw. Młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe warunki:

-  w wieku 18-29 lat; 
- nie uczestniczyli w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym; 
- nie szkolili się;

Oraz należeli do jednej z poniższych grup: 
- bierni zawodowo lub bezrobotni niezarejestrowani w PUP; 
- zatrudnieni na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych; 
- tzw. ubodzy pracujący - osoby, których zarobki nie przekraczały płacy minimalnej; 
- osoby odchodzące z rolnictwa lub członek ich rodzin.

Uczestnikom zapewniliśmy kompleksowe wsparcie w zakresie:e:

 1. Indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualny Plan Działania);
 2. Indywidualnego wsparcia psychologa lub coachingu kariery;
 3. Kursów / szkoleń;
 4. 3-miesięcznych płatnych staży;
 5. Indywidualnego pośrednictwa pracy.

Dodatkowo uczestnikom zapewniliśmy:

 1. Trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków, mentorów;
 2. Materiały szkoleniowe;
 3. Jednorazowe stypendium szkoleniowe;
 4. Stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości około 1050 złotych netto za każdy miesiąc stażu;
 5. Zwrot kosztów dojazdu na staż;
 6. Pomoc w znalezieniu pracy.

Szkolenia/kursy zostały dobrane indywidualnie do każdego uczestnika, zgodnie ze zdiagnozowanymi w Indywidualnym Planie Działania (IPD) predyspozycjami uczestników oraz potrzebami potencjalnych pracodawców. Wszystkie szkolenia/kurs zakończyły się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub kompetencje.

Osiągnięte wskaźniki:

 • Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 100,00 %
  Liczba osób biernych zawodowo oraz osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET - 109,52 %
  Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie - 111,11 %
  Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - 100,00%
  Liczba osób objęta szkoleniami, których efektem jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji - 116,67%
  Liczba osób objęta wsparciem psychologicznym lub coachingiem - 116,67 %
  Liczba osób objętych IPD - 116,67 %
  Liczba osób objętych pośrednictwem pracy - 116,67 %
  Liczba osób objętych stażem zawodowym - 110,00 %
  Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 110,00 %
  Liczba osób pracujących, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, objętych wsparciem w programie - 133,33 %
  Liczba osób z niepełnosprawnościami i/lub osób długotrwale bezrobotnych i/lub osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - 241,67 %
  Liczba osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) miasta średnie - 316,67 %
  Liczba osób, które otrzymały wsparcie w postaci co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy, w tym dwóch elementów obligatoryjnych - 116,67%
  Liczba wszystkich osób objętych wsparciem w projekcie - 116,67 %
  Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 100,00 %
 • Liczba osób biernych zawodowo oraz osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET - 109,52 %
 • Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie - 111,11 %
 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - 100,00%
 • Liczba osób objęta szkoleniami, których efektem jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji - 116,67%
 • Liczba osób objęta wsparciem psychologicznym lub coachingiem - 116,67 %
 • Liczba osób objętych IPD - 116,67 %
 • Liczba osób objętych pośrednictwem pracy - 116,67 %
 • Liczba osób objętych stażem zawodowym - 110,00 %
 • Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 110,00 %
 • Liczba osób pracujących, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, objętych wsparciem w programie - 133,33 %
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami i/lub osób długotrwale bezrobotnych i/lub osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - 241,67 %
 • Liczba osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) miasta średnie - 316,67 %
 • Liczba osób, które otrzymały wsparcie w postaci co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy, w tym dwóch elementów obligatoryjnych - 116,67 %
 • Liczba wszystkich osób objętych wsparciem w projekcie - 116,67 %
 • Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 218,75 %
 • Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3)) - 66,67 % (założenia projektu 39,00 %)
 • Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup - 100,00 % (założenia projektu 54,00 %)
 • Minimalny poziom efektywności zawodowej - 41,67 % (założenia projektu 27,00 %)

Projekt Pracownik do 29 lat na wagę ZŁOT(ow)A " II edycja , realizowany był w ramach Priorytetu I. Osoby młode na rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy nr POWR.01.02.01-30-0094/18 zawartej pomiędzy Centrum Innowacyjnego Rozwoju w partnerstwie z Centrum Innowacyjnego Biznesu, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

Projekt realizowany był w ramach Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 442 248,88 PLN, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 420 136,43 PLN.

 

XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.