Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

Pracownik 30+ warty zachodu!

Projekt zakończony!

Projekt "Pracownik 30+ warty zachodu!" realizowany był na terenie całego woj. lubuskiego w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, przez Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak.

Projekt skierowany był do 60 osób (36 Kobiet i 24 Mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej należących bezpośrednio do następującej grupy odbiorców:

 • zamieszkujących na terenie województwa lubuskiego,
 • pozostających bez pracy (niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne)
 • znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby długotrwale bezrobotne.

Uczestnikom zapewniliśmy kompleksowe wsparcie w zakresie:

 • Poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy
 • Indywidualnego wsparcia psychologicznego lub coachingu
 • Kursów/szkoleń umożliwiających nabycie/podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, niezbędnych na rynku pracy wraz z zewnętrznym egzaminem;
 • Realizacji płatnych staży zawodowych, prowadzących do zdobycia trwałego zatrudnienia

Dodatkowo uczestnikom zapewniliśmy:

 • Trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków, mentorów;
 • Jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości proporcjonalnej do zrealizowanego wymiaru godzin;
 • Zwrot kosztów dojazdu;
 • Pomoc w znalezieniu pracy.

Szkolenia/kursy zostały dobrane indywidualnie do każdego uczestnika, zgodnie ze zdiagnozowanymi w Indywidualnym Planie Działania (IPD) predyspozycjami uczestników oraz potrzebami potencjalnych pracodawców. Wszystkie szkolenia/kurs zakończyły się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub kompetencje.

Osiągnięte wskaźniki:

 • Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie
  Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie
  Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie
  Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C)
  Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie - 111,67 %
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - 111,67 %
 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 108,33 %
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) - 300,00 %
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - 130,77 %
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 137,50 %
 • Odsetek osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które uzyskały zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie (osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3), osoby długotrwale bezrobotne - 58,93 % (założenia projektu 42,00%)

Wszystkim uczestnikom projektu serdecznie dziękujemy za udział. Nie tylko mamy nadzieję, ale jesteśmy przekonani, iż pozyskana w projekcie wiedza oraz doświadczenie umożliwi dalszy rozwój Państwa kariery zawodowej!.

Projekt realizowany był w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, przez Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak.

Wartość projektu: 836 384,50 PLN, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 794 565,27 PLN.

XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.