Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

O projekcie

Projekt "Zachodniopomorski Kreator Przedsiębiorczości" realizowany jest na terenie całego woj. zachodniopomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy " projekty konkursowe, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.01.02.01-32-K006/21 zawartej pomiędzy przedsiębiorstwem Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz OsakWojewództwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Celem głównym projektu jest podjęcie działalności gospodarczej i prowadzenie jej przez okres 12 miesięcy przez 40 osób (24K i 16M) w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, w tym przez osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowanych w PUP, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku wskutek pandemii COVID-19, z województwa zachodniopomorskiego.

Okres realizacji projektu: od 2021-07-01 r. do 2023-02-28 r.

Zasięg terytorialny: województwo zachodniopomorskie

Rekrutacja

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 40 osób.

Do projektu mogą zgłaszać się osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

 • osoby zamieszkujące woj. zachodniopomorskie,
 • osoby w wieku 18-29 lat, które nie ukończyły 30 roku życia na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie;
 • osoby bez zatrudnienia (bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w PUP)
 • osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku z powodu pandemii COVID-19,
 • osoby, które nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w podziałaniu 1.3.1 PO WER (szerzej w Formularzu Rekrutacyjnym),
 • osoby, które nie biorą udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków EFS,
 • osoby, które nie należą do grupy osób wskazanych w Regulaminie Rekrutacji Uczestników projektów wskazanych w § 4 pkt. 6-9.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w następujących etapach:

 • Etap 1: Nabór dokumentów rekrutacyjnych " nabór Kandydatów (tj. potencjalnych Uczestników Projektu) w oparciu o komplet dokumentów rekrutacyjnych " Formularz Rekrutacyjny wraz z Zał. 8 do Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu.
 • Etap 2: Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych " przeprowadzenie oceny merytorycznej przez Komisję Rekrutacyjną, zaakceptowanych pod względem formalnym Formularzy Rekrutacyjnych wraz z Zał. 8 do Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu, przeprowadzenie procedury odwoławczej.
 • Etap 3: Rozmowa z Doradcą Zawodowym " przeprowadzenie przez Doradcę Zawodowego rozmów rekrutacyjnych z Kandydatami oraz testów psychologicznych badających predyspozycje Kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Ogłoszenie Listy Uczestników zakwalifikowanych do projektu.

Projekt realizowany jest przez Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak.

Projekt "Zachodniopomorski Kreator Przedsiębiorczości" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach PO WER 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 2 003 108,00 zł.

 

Biuro projektu:

Centrum Innowacyjnego Biznesu

Szczecin, ul. Pomorska 53, I piętro

70-812 Szczecin

Dane kontaktowe:

Tel.: 508 038 000

Tel.: 789 444 988

Adres e-mail: cib@cib.szczecin.pl

XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.