Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

NEED zamiast NEET - Lubuskie- II edycja


Projekt zakończony!

Projekt skierowany był do 60 os. (36K i 24M) w wieku 18-29 lat zamieszkujących województwo lubuskie również osoby niepełnosprawne, które w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają poniższe warunki:

 • ukończyły 18 lat, a nie ukończyły 30 roku życia,
 • nie pracowali (tj. bierni zawodowo lub długotrwale bezrobotni),
 • nie uczestniczyli w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolili się (tzw. grupa NEET),
 • posiadali niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy
 • byli osobami tj. "ubogie pracującą" (osoby, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej; osoby, zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadających na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu

Uczestnikom projektu oferowaliśmy kompleksowe wsparcie w zakresie:

 • indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualny Plan Działania),
 • indywidualnego wsparcia coacha kariery,
 • indywidualnego pośrednictwa pracy.
 • kursów kwalifikacyjnych i szkoleń kompetencyjnych,
 • 3-miesięcznych staży,

Dodatkowo uczestnikom zapewniliśmy:

 • trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków, mentorów,
 • jednorazowe stypendium szkoleniowe ,
 • stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości co najmniej 1000zł netto za każdy miesiąc stażu,
 • zwrot kosztów dojazdu na staż,
 • materiały szkoleniowe,
 • egzaminy kwalifikacyjne,
 • pomoc w znalezieniu pracy.

Szkolenia/kursy zostały dobrane indywidualnie do każdego uczestnika, zgodnie ze zdiagnozowanymi w Indywidualnym Planie Działania (IPD) predyspozycjami uczestników oraz potrzebami potencjalnych pracodawców. Wszystkie szkolenia/kurs zakończyły się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub kompetencje.

Osiągnięte wskaźniki:
 • Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie - 107,41%
 • Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 133,33%
 • Liczba osób pracujących, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, objętych wsparciem w programie- 116,67%
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami i/lub osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - 322,22%
 • Liczba osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) miasta średnie objętych wsparciem w programie - 183,33%
 • Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 135,42%
 • Odsetek osób pracujących objętych wsparciem w projekcie, które poprawiły swoją sytuację na rynku pracy (efektywność zawodowa) - 100,00% (założenia projektu 27,00%)
 • Procent uczestników projektu (z wyłączeniem osób z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach oraz imigrantów i reemigrantów), którzy podjęli zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie (zgodnie z definicją wskaźnika efektywności zatrudnieniowej) - 100,00% (założenia projektu 54,00%)
 • Procent uczestników projektu w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3)), którzy podjęli zatrudnienie w okresie do 3 m-cy po dniu zakończenia udział w projekcie (zgodnie z def. wskaźnika efektywności zatrudnieniowej) - 61,70% (założenia projektu 39,00%)

Wszystkim uczestnikom projektu serdecznie dziękujemy za udział. Nie tylko mamy nadzieję, ale jesteśmy przekonani, iż pozyskana w projekcie wiedza oraz doświadczenie umożliwi dalszy rozwój Państwa kariery zawodowej!.

Projekt realizowany był w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - na podstawie umowy nr POWR.01.02.01-08-0042/18-00 zawartej pomiędzy Centrum Innowacyjnego Biznesu, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze.

Wartość projektu: 824 963,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 783 714,85 PLN.

XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.