Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

NEED zamiast NEET - Zachodniopomorskie

Projekt zakończony!

Projekt skierowany był do 70 osób (w tym z niepełnosprawnościami) w wieku 18-29 lat zamieszkujących województwo zachodniopomorskie, które w ciągu 4 ostatnich tygodni nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (tzw. Młodzież NEET), tj. spełniali łącznie poniższe warunki:

 • byli w wieku 18-29 lat;

 • nie uczestniczyli w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym;

 • nie szkolili się;

Oraz należali do jednej z poniższych grup:

 • bierni zawodowo lub bezrobotni niezarejestrowani w PUP;

 • zatrudnieni na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych;

 • tzw. ubodzy pracujący - osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej;

 • osoby odchodzącei z rolnictwa lub członkowie ich rodzin.

Uczestnikom zapewniliśmy kompleksowe wsparcie w zakresie:

 • Indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualny Plan Działania);
 • Indywidualnego wsparcia psychologa lub coachingu kariery;
 • Kursów / szkoleń;
 • 3-miesięcznych płatnych staży;
 • Indywidualnego pośrednictwa pracy.

Dodatkowo uczestnikom zapewniliśmy:

 • Trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków, mentorów;

 • Materiały szkoleniowe;

 • Jednorazowe stypendium szkoleniowe;

 • Stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości około 1000 złotych netto za każdy miesiąc stażu;

 • Zwrot kosztów dojazdu na staż;

 • Pomoc w znalezieniu pracy.

Szkolenia/kursy zostały dobrane indywidualnie do każdego uczestnika, zgodnie ze zdiagnozowanymi w Indywidualnym Planie Działania (IPD) predyspozycjami uczestników oraz potrzebami potencjalnych pracodawców. Wszystkie szkolenia/kurs zakończyły się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub kompetencje.

Osiągnięte wskaźniki:

 • Liczba osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy objętych wsparciem w programie - 100,00%

 • Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - 100,00%

 • Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie - 106,25%

 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - 120,00%

 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - 280,95%

 • Liczba osób objętych IPD - 104,29%

 • Liczba osób objętych pośrednictwem pracy i/lub poradnictwem zawodowym - 104,29%

 • Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 150,00%

 • Liczba osób pracujących, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, objętych wsparciem w programie - 100%

 • Liczba osób z niepełnosprawnościami i/lub osób długotrwale bezrobotnych i/lub osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - 214,29%

 • Liczba osób zamieszkujących miasta średnie w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze - 119,05%

 • Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 191,18%

 • Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnosciami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3)) - 77,08% (założenia projektu 39,00%)

 • Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowejdla pozostałych osób nienależących do ww. grup - 100,00% (założenia projektu 54,00%)

 • Minimalny poziom kryterium efektywności zawodowej - 80,00% (założenia projektu 27,00%)

Wszystkim uczestnikom projektu serdecznie dziękujemy za udział. Nie tylko mamy nadzieję, ale jesteśmy przekonani, iż pozyskana w projekcie wiedza oraz doświadczenie umożliwi dalszy rozwój Państwa kariery zawodowej!.

Projekt realizowany był w ramach Priorytetu I. Osoby młode na rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  na podstawie umowy nr POWR.01.02.01-32-0096/18 zawartej pomiędzy Centrum Innowacyjnego Biznesu, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

Wartość projektu: 926 000,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 879 700,00 PLN.

XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.