Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

NEED zamiast NEET - Wielkopolskie

Harmonogram wsparcia:

 • wrzesień 2020r. - sierpień 2021r. Rekrutacja Uczestników do udziału w projekcie
 • listopad 2020r. - wrzesień 2021r. - Realizacja indywidualnego doradztwa zawodowego
 • listopad 2020r. - wrzesień 2021r. - Realizacja staży zawodowych
 • listopad 2020r. - wrzesień 2021r. - Realizacja indywidualnych form wsparcia w postaci Coachingu oraz Pośrednictwa pracy
 • w dniach 09-24.11.2020r. realizacja  kursu "Obsługa klienta z elementami pracy biurowej" (Złotów, al. Piasta 11A - parter)
 • w dniach 09-22.12.2020r. realizacja kursu "Pracownik administracyjno-gospodarczy z elementami sprzedaży i obsługą kas fiskalnych" (Chodzież, ul. Wojska Polskiego 6 - I piętro)
 • w dnach 15-26.02.2021r. realizacja kursu "Profesjonalna obsługa klienta z modułem prac biurowych" (Chodzież, Rynek 3/4 - I piętro)
 • w dniach 21.04.2021 r. - 05.05.2021 r. realizacja kursu "Profesjonalna obsługa klienta z modułem prac biurowych VCC" (ul. Żeromskiego 1A, Wągrowiec 62-100)
 • w dniach 31.05.2021 r. - 16.06.2021 r. realizacja kursu "Profesjonalna obsługa klienta z modułem prac biurowych VCC" (ul. Śródmiejska, 16 64-920 Piła)
 • w dniach 19.07.2021 r. - 02.08.2021 r. realizacja kursu "Pracownik biurowy z obsługą komputera" (Poznań, ul. Żorska 3, 61-345 Poznań)
 • w dniach 06.09.2021 r. - 24.09.2021 r. realizacja kursu "Pracownik biurowy z obsługą komputera ECDL BASE" (Kalisz, ul. Marii Konopnickiej 2-4, 62-800 Kalisz)
 • w dniach 11.10.2021 r. - 29.10.2021 r. realizacja kursu "Kompendium wiedzy dla osób młodych na rynku pracy- techniki sprzedaży, obsługa klienta, elementy pracy biurowej" (Chodzież, ul. Pogodna 12, 64-800 Chodzież)
Kolejne informacje o realizowanych kursach zawodowych, jak i pozostałych udzielanych formach wsparcia będą umieszczane na stronie po zatwierdzeniu ostatecznych harmonogramów.

 

TRWA REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE :

Rekrutacja prowadzona  jest w sposób ciągły na terenie województwa wielkopolskiego, aż do utworzenia podstawowych list obecności wraz z listą osób rezerwowych.

Rekrutacja do projektu odbywa się dwuetapowo:

 • I etap: ocena formalna złożenie poprawnie wypełnionego kompletu dokumentów rekrutacyjnych, przyznanie punktów rekrutacyjnych (obligatoryjnych i dodatkowych);
 • II etap: rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym określenie motywacji oraz indywidualnych predyspozycji kandydat -a/ki.

Informacje o projekcie:

Projekt NEED zamiast NEET - Wielkopolskie, realizowany jest w ramach Priorytetu I. Osoby młode na rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy nr POWR.01.02.01-30-0116/18 zawartej pomiędzy Centrum Innowacyjnego Biznesu a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

Projekt skierowany jest do 60 osób (w tym z niepełnosprawnościami) w wieku 18-29 lat zamieszkujących województwo wielkopolskie, które w ciągu 4 ostatnich tygodni nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (tzw. Młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe warunki:

- są w wieku 18-29 lat; 
- nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym; 
- nie szkolą się;

Oraz należą do jednej z poniższych grup: 
- są bierni zawodowo lub bezrobotni niezarejestrowani w PUP; 
- zatrudnieni na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych; 
- tzw. ubodzy pracujący - osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej; 
- są osobami odchodzącymi z rolnictwa lub członkami ich rodzin.

Uczestnikom projektu oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie:

 1. Indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualny Plan Działania);
 2. Indywidualnego wsparcia psychologa lub coachingu kariery;
 3. Kursów / szkoleń;
 4. 3-miesięcznych płatnych staży;
 5. Indywidualnego pośrednictwa pracy.

Dodatkowo uczestnikom zapewniamy:

 1. Trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków, mentorów;
 2. Materiały szkoleniowe;
 3. Jednorazowe stypendium szkoleniowe;
 4. Stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości około 1000 złotych netto za każdy miesiąc stażu;
 5. Zwrot kosztów dojazdu na staż;
 6. Pomoc w znalezieniu pracy.

 

SZKOLENIA/KURSY:

Szkolenia/kursy zostaną dobrane indywidualnie dla każdego uczestnika, zgodnie ze zdiagnozowanymi w Indywidualnym Planie Działania (IPD) predyspozycjami uczestników oraz potrzebami lokalnych firm. Wszystkie szkolenia/kursy zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

STAŻ:

Staż realizowany przez okres minimum 3 miesięcy. Ma na celu nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, zwiększenie mobilności międzysektorowej oraz nabycie doświadczenia w środowisku pracy.

REKRUTACJA:

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły na terenie województwa podkarpackiego, aż do utworzenia podstawowych list obecności wraz z listą osób rezerwowych.

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie dwuetapowo:

 • I etap: ocena formalna złożenie poprawnie wypełnionego kompletu dokumentów rekrutacyjnych, przyznanie punktów rekrutacyjnych (obligatoryjnych i dodatkowych);
 • II etap: rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym określenie motywacji oraz indywidualnych predyspozycji kandydat -a/ki.

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie czytelnie wypełnionych 
i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Zachęcamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji na temat projektu i zakresu wsparcia.

Czekamy na Państwa e-maile, telefony oraz zapraszamy do naszego biura.

INFORMACJE I ZAPISY:

Karolina Grabia
Tel.: 508 038 000 
mail:
kg@cib.szczecin.pl

 

Projekt realizowany jest w ramach Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

CIB zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.