Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

NEED zamiast NEET - Podkarpackie

Projekt zakończony!

Projekt skierowany był do 25 osób (w tym z niepełnosprawnościami) w wieku 18-29 lat zamieszkujących województwo podkarpackie, które w ciągu 4 ostatnich tygodni nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (tzw. Młodzież NEET), tj. spełniały łącznie poniższe warunki:

 • byli w wieku 18-29 lat;

 • nie uczestniczyli w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym;

 • nie szkolili się;

Oraz należali do jednej z poniższych grup:

 • bierni zawodowo lub bezrobotni niezarejestrowani w PUP;

 • zatrudnieni na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych;

 • tzw. ubodzy pracujący - osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej;

 • osoby odchodzącei z rolnictwa lub członkowie ich rodzin.

Uczestnikom zapewniliśmy kompleksowe wsparcie w zakresie:

 • Indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualny Plan Działania);
 • Indywidualnego wsparcia psychologa lub coachingu kariery;
 • Kursów / szkoleń;
 • 3-miesięcznych płatnych staży;
 • Indywidualnego pośrednictwa pracy.

Dodatkowo uczestnikom zapewniliśmy:

 • Trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków, mentorów;

 • Materiały szkoleniowe;

 • Jednorazowe stypendium szkoleniowe;

 • Stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości około 1000 złotych netto za każdy miesiąc stażu;

 • Zwrot kosztów dojazdu na staż;

 • Pomoc w znalezieniu pracy.

Szkolenia/kursy zostały dobrane indywidualnie do każdego uczestnika, zgodnie ze zdiagnozowanymi w Indywidualnym Planie Działania (IPD) predyspozycjami uczestników oraz potrzebami potencjalnych pracodawców. Wszystkie szkolenia/kurs zakończyły się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub kompetencje.

Osiągnięte wskaźniki:

Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie - 115,00%
Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 200,00%
Liczba osób pracujących, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, objętych wsparciem w programie - 100,00%
Liczba osób z niepełnosprawnościami i/lub osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - 210,00%
Liczba osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze -  146,67%
Liczba wykorzystanych w ramach projektu zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL i/lub rozwiązań wypracowanych w projektach innowacyjnych POKL
- 100,00%
Kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3) imigranci, reemigranci) - 73,33% (założenia projektu 42,00%)
Kryterium efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup - 100,00% (założenia projektu 57,00%)
Kryterium efektywności zawodowej w przypadku osób pracujących - 100,00% (założenia projektu 27,00%)
Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kompetencje po opuszczeniu programu - 150,00%
Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 215,38%
 • Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie - 115,00%
 • Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 200,00%
 • Liczba osób pracujących, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, objętych wsparciem w programie - 100,00%
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami i/lub osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - 210,00%
 • Liczba osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze -  146,67%
 • Liczba wykorzystanych w ramach projektu zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL i/lub rozwiązań wypracowanych w projektach innowacyjnych POKL- 100,00%

 

 • Kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3) imigranci, reemigranci) - 73,33% (założenia projektu 42,00%)
 • Kryterium efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup - 100,00% (założenia projektu 57,00%)
 • Kryterium efektywności zawodowej w przypadku osób pracujących - 100,00% (założenia projektu 27,00%)
 • Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kompetencje po opuszczeniu programu - 150,00%
 • Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 215,38%
Wszystkim uczestnikom projektu serdecznie dziękujemy za udział. Nie tylko mamy nadzieję, ale jesteśmy przekonani, iż pozyskana w projekcie wiedza oraz doświadczenie umożliwi dalszy rozwój Państwa kariery zawodowej!.

Projekt realizowany był w ramach Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu: 433 887,19 PLN, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 412 192,83 PLN.
XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.