Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

NEED zamiast NEET - Lubuskie!

Projekt zakończony!

Projekt skierowany był do 30 osób w wieku 18-29 lat zamieszkujących województwo lubuskie, które w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe warunki:
 • nie pracowali (tj. są bierni zawodowo lub długotrwale bezrobotni),
 • nie uczestniczyli w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
 • nie szkolili się.

Uczestnikom projektu oferowaliśmy kompleksowe wsparcie w zakresie:

 • indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualny Plan Działania),
 • indywidualnego wsparcia psychologa lub coachingu kariery,
 • kursów kwalifikacyjnych i szkoleń kompetencyjnych,
 • 3-miesięcznych staży,
 • indywidualnego pośrednictwa pracy.

Dodatkowo uczestnikom zapewnialiśmy:

 • trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków, mentorów,
 • jednorazowe stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe przez okres trwania stażu,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia lub staż,
 • materiały szkoleniowe,
 • wyżywienie,
 • egzaminy kwalifikacyjne,
 • pomoc w znalezieniu pracy.

SZKOLENIA/KURSY:

Szkolenia/kursy zostały dobrane indywidualnie do każdego uczestnika, zgodnie ze zdiagnozowanymi w Indywidualnym Planie Działania (IPD) predyspozycjami uczestników oraz potrzebami lokalnych firm. Wszystkie szkolenia/kursy zakończyły się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

Osiągnięte wskaźniki:

Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie  - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób objęta szkoleniami, które prowadzą do nabycia umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób poniżej 30 lat, które nabyły umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 125,00%
Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 128,57%
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik osiągnięto na poziomie 66,67%
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach - wskaźnik osiągnięto na poziomie 51,92%
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami - wskaźnik osiągnięto na poziomie 42,86%
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych - wskaźnik osiągnięto na poziomie 50,00%
 • Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
 • Liczba osób objętych IPD, wsparciem psychologicznym/coachingowym, poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
 • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - wskaźnik osiągnięto na poziomie 150,00%
 • Liczba osób objętych szkoleniami prowadzącymi do uzupełniania lub nabycia nowych kompetencji/ kwalifikacji - wskaźnik osiągnięto na poziomie 155,56%
 • Liczba osób poniżej 30 lat objętych stażem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
 • Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
 • Liczba osób, które zakończyły 3- miesięcznym staż zawodowy - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
 • Liczba sztuk wydanych certyfikatów potwierdzających nabycie kwalifikacji lub/i kompetencji zawodowych - wskaźnik osiągnięto na poziomie 116,67%
 • Liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 111,11%
 • Liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
 • Liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, uczestniczących w kształceniu/ szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 104,17%
 • Liczba osób niekwalifikujących się do osób z niepełnosprawnościami lub do osób o niskich kwalifikacjach, które podjęły zatrudnienie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00% (założenia projektu 43,00%)
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które podjęły zatrudnienie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 48,28% (założenia projektu 48,00%)
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami, które podjęły zatrudnienie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 33,33% (założenia projektu 17,00%)
Projekt realizowany był w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielna z Inicjatyw na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - na podstawie umowy nr POWR.01.02.02-08-0013/16

Wartość projektu: 409 075,33 PLN, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 344 484,50 PLN.

 

XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.