Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

Kobiety w biznesie


Data publikacji: 26.08.2019r.

Szanowne Panie,

informuję, że uruchomiony został nabór Wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego. Termin składania Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego dla II naboru Uczestników projektu został wyznaczony w dniach od 26.08.2019 r. do 29.08.2019 r. Wnioski będą przyjmowane w Biurze projektu przy ul. Armii Krajowej 26 w Nysie.

Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu składania Wniosków i wymaganych załaczników znajdują się w REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 18.06.2019r.


Szanowani Państwo,
poniżej publikujemy Listę  wniosków rekomendowanych do przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego zaakceptowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.
Na liście wskazano miesięczną kwotę rekomendowanego wsparcia.
UWAGA!
Numery wniosków na Liście rankingowej są różne od numerów, które były nadane wcześniej. Numery ID zostaną przesłane Paniom poprzez sms.

Lista rankingowa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 29.04.2019r.

Szanowne Panie,

zgodnie z § 4 pkt. 7 lit. i REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w projekcie pn. "Kobiety w biznesie, Centrum Innowacyjnego Biznesu poniżej przedstawia do publicznej wiadomości OSTATECZNĄ listę rankingową wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

Szczegółowe informację o dalszych krokach otrzymacie Panie drogą pocztową.

Lista rankingowa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 23.04.2019r.

Szanowne Panie,

zgodnie z § 4 pkt. 7 lit. i REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w projekcie pn. "Kobiety w biznesie, Centrum Innowacyjnego Biznesu poniżej przedstawia do publicznej wiadomości podstawową listę rankingową wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje o dalszych krokach otrzymacie Panie drogą pocztową.

Lista rankingowa.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 01.03.2019r.

Szanowni Pańatwo,

Centrum Innowacyjnego Biznesu, informuje o terminie składania Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego dla Uczestników projektu w dniach od 01.03.2019 r. od godziny 9.00 do 15.03.2019 r. do godziny 15.00. Wnioski będą przyjmowane w Biurze projektu przy ul. Rodziewiczówny 18b w Nysie.

Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu składania Wniosków znajdują się w REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

Informacje dotyczące składania Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach. Każdy ze złożonych egzemplarzy powinien zawierać dokumenty ponumerowane i parafowane na każdej stronie przez Uczestnika projektu oraz umieszczone w skoroszycie  z europerforacją i zamknięty w kopercie według następującej kolejności:

Wnioski nie będą sprawdzane na miejscu pod względem formalnym.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 28.02.2019r.

Szanowni Państwo,
CIB informuje o terminie składania Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego wraz z biznesplanem i harmonogramem  rzeczowo-finansowym  będą przyjmowane w Biurze projektu przy ul. Rodziewiczówny 18b w Nysie.

Termin naboru wniosków rozpocznie się od 28.02.2019 i trwać będzie do 08.03.2019r.

Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu składania Wniosków znajdują się w REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.


Informacje dotyczące składania Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego wraz z biznesplanem i harmonogramem rzeczowo-finansowym:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach. Każdy ze złożonych egzemplarzy powinien zawierać dokumenty ponumerowane i parafowane na każdej stronie przez Uczestnika projektu oraz umieszczone w skoroszycie  z europerforacją i zamknięty w kopercie według następującej kolejności:

- Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego (załącznik nr 1 Regulaminu)

- Biznesplan w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną na płycie CD zawierającej wersję w formacie *.doc i *.pdf

- Harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik nr 8 Regulaminu)

- Oświadczenie uczestnika dotyczące podatku VAT (załącznik nr 7 Regulaminu)

- Oświadczenie uczestnika o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz że nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnej (Załącznik nr 14 do niniejszego Regulaminu).

- Potwierdzenie udziału w module szkoleniowo - doradczym,

Jeśli dotyczy kopiami dokumentów niezbędnymi do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu, w szczególności:

- pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. - zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1332),
- pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części - zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z   2017 r., poz. 1332).

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 06.02.2019r.

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym Komisja Rekrutacyjna ustaliła ostateczną listę rankingową osób, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie. Ostateczna lista rankingowa została załączona poniżej.

Jednocześnie informuję, że wszystkie osoby za pośrednictwem poczty oraz drogą sms otrzymały informację o ostatecznych wynikach rekrutacji.

W wiadomościach przesłanych za pośrednictwem poczty otrzymaliście Państwo informację nt. dalszych etapów realizacji projektu i terminach bloku szkoleń podstawowych.

Lista rankingowa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 31.01.2019r.

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wstępną listę osób, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie. Listę stanowi poniższy załącznik.

Jednocześnie informujmy, że o wynikach rekrutacji zostaniecie Państwo poinformowani również drogą pocztową, dlatego prosimy o odebranie listów poleconych za potwierdzeniem odbioru. Dodatkowo każda z kandydatek otrzyma informację poprzez SMS, prosimy o potwierdzenie jej odebrania w tej samej formie.

Szczegółowe wytyczne dotyczące składania odwołań znajdują się w Regulaminie rekrutacji w § 9.

Lista rankingowa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 11.12.2018r.

Szanowani Państwo,

poniżej publikujemy  Listę rekomendowanych wniosków rekomendowanych do przyznania podstawowego wsparcia pomostowego zaakceptowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

Na liście wskazano miesięczną kwotę rekomendowanego wsparcia.

UWAGA!

Numery wniosków na Liście rankingowej są różne od numerów, które były nadane Formularzom rekrutacyjnym.

Lista rankingowa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 21.11.2018r.

Szanowni Państwo,

w związku z uruchomieniem drugiego naboru do projektu, CIB w dniu 21.11.2018r. przedstawia do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu przyjmowania wniosków.

Termin naboru wniosków rozpocznie się od 22.11.2018 i trwać będzie do 30.11.2018r.

Dokumentacja rekrutacyjna do pobrania:

- Regulamin rekrutacji CIB obowiązujący od 21.11.2018.

- KWB Regulamin przyznawania dotacji - II edycja

- Zał. 1 Formularz rekrutacyjny

- Zał. 2 Oświadczenie kwalifikowalność kandydata

- Zał. 3 Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego

- Zał. 4 Karta oceny formalnej (do wglądu dla kandydatów)

- Zał. 5 Karta oceny merytorycznej (do wglądu dla kandydatów)

- Zał. 6 Oświadczenie kwalifikowalność Uczestnika projektu

- Zał. 7 Oświadczenie Uczestnika projektu (nowe)

Zachęcamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji na temat projektu i zakresu wsparcia. Czekamy również na Państwa e-maile, telefony oraz zapraszamy do naszego biura.

Biuro projektu:
ul. Rodziewiczówny 18b, I piętro, pok. 8
48-303 Nysa

Dane kontaktowe:
Tel.:  576 392 989 lub 733 192 767
adres mailowy:  im@cib.szczecin.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 22.10.2018r.

 

Szanowne Panie,

informuję, że wznowiony został nabór Wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego. Termin składania Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego dla Uczestników projektu został wyznaczony w dniach od 29.10.2018 r. do 05.11.2018 r. Wnioski będą przyjmowane w Biurze projektu przy ul. Rodziewiczówny 18b w Nysie.

Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu składania Wniosków znajdują się w REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Data publikacji: 05.10.2018r.

 

Szanowne Panie,

zgodnie z § 4 pkt. 7 lit. i REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w projekcie pn. "Kobiety w biznesie, Centrum Innowacyjnego Biznesu poniżej przedstawia do publicznej wiadomości OSTATECZNĄ listę rankingową wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.

Szczegółowe informację o dalszych krokach otrzymacie Panie drogą pocztową.

Lista rankingowa.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Data publikacji: 11.09.2018r.

 

Szanowne Panie,

zgodnie z § 4 pkt. 7 lit. i REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w projekcie pn. "Kobiety w biznesie, Centrum Innowacyjnego Biznesu poniżej przedstawia do publicznej wiadomości podstawową listę rankingową wniosków o przyznianie wsparcia finansowego na rózwój przedisębiorczości.

Szczegółowe informację o dalszych krokach otrzymacie Panie drogą pocztową.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Data publikacji: 09.07.2018r.

 

Szanowne Panie,

informuję, że w związku z rekomendacją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu przekazaną podczas Posiedzenia Komisji Oceny Wniosków w dniu 06.07.2018 anulowany został nabór złożonych Wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego.

Zostanie on wznowiony już po założeniu przez Uczestniczki działalności gospodarczych zatem zgodnie z planem najprawdopodobniej we wrześniu.

Decyzja WUP nie ma wpływu na trwająca już ocenę złożonych przez Państwa Biznesplanów wraz z Wnioskami o udzielenie dotacji. Oznacza ona tylko powtórne złożenie wniosków o wsparcie pomostowe w nowym terminie.

W razie pytań proszę o kontakt.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 04.06.2018r.

Szanowni Państwo,
CIB informuje o terminie składania Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego wraz z biznesplanem i harmonogramem  rzeczowo-finansowym oraz Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego dla Uczestników projektu w dniach od 13.06.2018 r. od godziny 9.00 do 22.06.2018 r. do godziny 15.00. Wnioski będą przyjmowane w Biurze projektu przy ul. Rodziewiczówny 18b w Nysie.


Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu składania Wniosków znajdują się w REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.


Informacje dotyczące składania Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego wraz z biznesplanem i harmonogramem rzeczowo-finansowym:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2  egzemplarzach. Każdy ze złożonych egzemplarzy powinien zawierać dokumenty ponumerowane i parafowane na każdej stronie przez Uczestnika projektu oraz umieszczone w skoroszycie  z europerforacją i zamknięty w kopercie według następującej kolejności:

- pozwoleń na budowę/przebudowę/odbudowę itp. - zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1332),
- pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części - zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332).

Informacje dotyczące składania Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w 2 egzemplarzach. Każdy ze złożonych egzemplarzy powinien zawierać dokumenty ponumerowane i parafowane na każdej stronie przez Uczestnika projektu oraz umieszczone w skoroszycie  z europerforacją i zamknięty w kopercie według następującej kolejności:

Wnioski nie będą sprawdzane na miejscu pod względem formalnym.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Data aktualizacji: 30.05.2018r.

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy zaktualizowany Regulamin przyznawania dotacji wraz z załącznikami. Poniżej przedstawiamy wykaz dokonanych zmian:

§ 5 pkt. 2 ust. d cyt. "d. uzyskały w okresie ostatnich pełnych 12 miesięcy kalendarzowych przed datą zawarcia umowy na otrzymanie dotacji/finansowego wsparcia pomostowego średnie miesięczne dochody w wysokości nie niższej niż 2 100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych) brutto,"

oraz

§ 4 pkt. 5 ust. d cyt. "Dokumenty wskazane w § 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu należy własnoręcznie podpisać, trwale spiąć, ponumerować i zaparafować wszystkie strony Wniosku łącznie z załącznikami (z zastosowaniem numeracji ciągłej). Dwa egzemplarze wniosku należy umieścić (każdy Wniosek osobno) w skoroszytach A4, dołączyć płytę CD/DVD z wersją elektroniczną (tekstową i pdf) biznesplanu (Zał. 2) oraz harmonogramu rzeczowo -finansowego (Zał. 8) i dostarczyć do Biura projektu."

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 30.04.2018r.

Szanowni Państwo,

Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak przedstawia do publicznej wiadomości REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w projekcie pn. "Kobiety w biznesie" wraz ze wszystkimi załącznikami.

Pliki do pobrania:

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Data publikacji: 13.04.2018r.


Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym Komisja Rekrutacyjna ustaliła ostateczną listę rankingową osób, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie. Ostateczna lista rankingowa została załączona poniżej.

Jednocześnie informuję, że wszystkie osoby za pośrednictwem poczty oraz drogą sms otrzymały informację o ostatecznych wynikach rekrutacji.

W wiadomościach przesłanych za pośrednictwem poczty otrzymaliście Państwo informację nt. dalszych etapów realizacji projektu i terminach bloku szkoleń podstawowych.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 09.04.2018r.

 

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wstępną listę osób, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie. Listę stanowi poniższy załącznik.

Jednocześnie informujmy, że o wynikach rekrutacji zostaniecie Państwo poinformowani również drogą pocztową, dlatego prosimy o odebranie listów poleconych za potwierdzeniem odbioru. Dodatkowo każda z kandydatek otrzyma informację poprzez SMS, prosimy o potwierdzenie jej odebrania w tej samej formie.

Osoby, które uzyskały minimum 60% ogólnej liczby punktów możliwych do zdobycia, tj. 51 punktów, zostały umieszczone na liście rezerwowej zatem zgodnie z Regulaminem Rekrutacji do projektu dopuszcza się zastąpienie Kandydatki, która zrezygnuje z udziału w Projekcie Kandydatką, pierwszą w kolejności z listy rezerwowej.

Szczegółowe wytyczne dotyczące składania odwołań znajdują się w Regulaminie rekrutacji w § 9.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Data publikacji: 09.03.2018r.

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem w dniu 16.02.2018 naboru kandydatów do udziału w projekcie, jak i przeprowadzenia oceny formalnej złożonych dokumentów CIB w dniu 08.03.2018r. przekazuje harmonogram II Etapu oceny.

Termin przeprowadzenia Testów psychologicznych dla kandydatów został wyznaczony na 14.03.2018.

Indywidualne spotkania z Doradcą zawodowym odbędą się w dniach 14-16.03.2018.

Szczegółowe informacje o indywidualnie wyznaczonych dla Kandydatów terminach znajdują się w poniższym załączniku, dodatkowo zostaną Państwu przekazane telefonicznie oraz mailowo.

Informujemy, że jesteśmy zobowiązani do posługiwania się Numerem ID, który został Państwu przypisany podczas składania dokumentów rekrutacyjnych.

  • Harmonogram prac komisji - rozmowy kwalifikacyjne i testy kompetencji

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 10.01.2018r.

Szanowni Państwo,

w związku z akceptacją dokumentacji rekrutacyjnej przez WUP w Opolu, CIB w dniu 10.01.2018r. przedstawia do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu naboru przyjmowania wniosków.
Termin naboru wniosków rozpocznie się od 24.01.2018 i trwać będzie do 16.02.2018r.
Dokumentacja rekrutacyjna do pobrania:
Regulamin rekrutacji CIB.
Zał. 1 Formularz rekrutacyjny
Zał. 2 Oświadczenie kwalifikowalność kandydata
Zał. 3 Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego
Zał. 4 Karta oceny formalnej
Zał. 5 Karta oceny merytorycznej
Zał. 6 Oświadczenie kwalifikowalność Uczestnika projektu
Zał. 7 Oświadczenie Uczestnika projektu

w związku z akceptacją w dniu 09.01.2018r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu dokumentacji rekrutacyjnej, Centrum Innowacyjnego Biznesu przedstawia do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu naboru przyjmowania wniosków.

Termin naboru wniosków rozpocznie się od 24.01.2018 i trwać będzie do 16.02.2018r.

Dokumentacja rekrutacyjna do pobrania:

Zachęcamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji na temat projektu i zakresu wsparcia. Czekamy również na Państwa e-maile, telefony oraz zapraszamy do naszego biura.

Biuro projektu:
ul. Rodziewiczówny 18b, I piętro, pok. 8
48-303 Nysa

Dane kontaktowe:
Tel.:  576 392 989
adres mailowy:  kobiety@cib.szczecin.pl-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 01.10.2017r.

O projekcie

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej., Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 - na podstawie umowy nr RPOP.07.03.00-16-0065/16 zawartej pomiędzy Organizatorem a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu. Wartość projektu: 2 031 567,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1 997 988,62 PLN.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego.

Celem projektu jest wzrost o 40 liczby przedsiębiorstw zdolnych do trwałego funkcjonowania, posiadających siedzibę na terenie województwa opolskiego, tworzonych przez kobiety bezrobotne i bierne zawodowo z terenu woj. opolskiego w wieku powyżej 29 roku życia, poprzez udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz założenie przez 80% z 50 kobiet, własnej firmy wraz z jej utrzymaniem przez kolejne min. 12 miesięcy

Rekrutacja

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona do projektu zostanie zakwalifikowanych 50 kobiet

Do projektu mogą zgłaszać się:

  • Kobiety po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, bierne zawodowo) w szczególności: kobiety z niepełnosprawnością, kobiety o niskich kalifikacjach, kobiety posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia .
  • Kobiety zamieszkujące województwo opolskie w szczególności obszary gmin wiejskich: Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Białą, Lubrza, Kietrz, Baborów, Branice, Lubsza.
Rekrutacja zostanie przeprowadzona w następujących pięciu etapach:
  • etap I: nabór Kandydatów - potencjalnych uczestników projektu w oparciu o Formularz rekrutacyjny i ocena formalna złożonych Formularzy;
  • etap II: przeprowadzenie przez doradcę zawodowego rozmów rekrutacyjnych
  • z Kandydatami oraz testów psychologicznych badających predyspozycje Kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej;
  • etap III: przeprowadzenie oceny merytorycznej zaakceptowanych pod względem formalnym Formularzy rekrutacyjnychprzez Komisję Rekrutacyjną oraz ogłoszenie wstępnej listy rankingowej;
  • etap IV: przeprowadzenie procedury odwoławczej;
  • etap V: ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej uczestników Projektu i podpisanie Oświadczenia kwalifikowalności Uczestnika projektu (załącznik nr 6 do Regulaminu Rekrutacji) wraz z Oświadczeniem Uczestnika projektu(załącznik nr 7 do Regulaminu Rekrutacji).

Biuro projektu
Centrum Innowacyjnego Biznesu
ul. Rodziewiczówny 18b, I piętro, pok. 8
48-303 Nysa
czynne: 8.00-16.00
Tel.: 576 392 989
adres mailowy: kobiety@cib.szczecin.pl


XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.