Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

Kobiety w biznesie


Projekt zakończony!

Projekt dotyczył powstania 40 przedsiębiorstw zdolnych do trwałego funkcjonowania, posiadających siedzibę na terenie województwa opolskiego, tworzonych przez kobiety bezrobotne i bierne zawodowo z terenu woj. opolskiego w wieku powyżej 29 roku życia, poprzez udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz założenie przez 80% z 50 kobiet, własnej firmy wraz z jej utrzymaniem przez kolejne min. 12 miesięcy

Etapy realizacja wsparcia:

  • etap I: nabór Kandydatów - potencjalnych uczestników projektu w oparciu o Formularz rekrutacyjny i ocena formalna złożonych Formularzy;
  • etap II: przeprowadzenie przez doradcę zawodowego rozmów rekrutacyjnych z Kandydatami oraz testów psychologicznych badających predyspozycje Kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej;
  • etap III: przeprowadzenie oceny merytorycznej zaakceptowanych pod względem formalnym Formularzy rekrutacyjnychprzez Komisję Rekrutacyjną oraz ogłoszenie wstępnej listy rankingowej;
  • etap IV: przeprowadzenie procedury odwoławczej;
  • etap V: ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej uczestników Projektu

Osiągnięte wskaźniki:

Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie  - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób objęta szkoleniami, które prowadzą do nabycia umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób poniżej 30 lat, które nabyły umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 125,00%
Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 128,57%
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik osiągnięto na poziomie 66,67%
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach - wskaźnik osiągnięto na poziomie 51,92%
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami - wskaźnik osiągnięto na poziomie 42,86%
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych - wskaźnik osiągnięto na poziomie 50,00%
  • Liczba osób o niskich kwalifikacjach, pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 950,00%
  • Liczba osób posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia, pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 550,00%
  • Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 97,50%
  • Liczba osób z niepełnosprawnościami, pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
  • Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - wskaźnik osiągnięto na poziomie 97,50%

Projekt realizowany był w ramach Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej., Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 - na podstawie umowy nr RPOP.07.03.00-16-0065/16 zawartej pomiędzy Organizatorem a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu.

Wartość projektu: 2 031 567,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1 997 988,62 PLN.

Projekt realizowany był w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego.

XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.