Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

Klik-Zachodniopomorskie-Klik


Projekt zakończony!

Projekt przewidywał bezpłatne kursy komputerowe według ram kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework), które umożliwiały uzyskanie Certyfikatu IC3 (Internet and Computing Core Certyfication).

W projekcie uczestniczyło 180 osób, zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego (gminy wiejskie i/lub miejsko-wiejskie powiatów: wałecki, szczecinecki lub drawski), w wieku 18 lat (na dzień przystąpienia do projektu) i więcej, które z własnej inicjatywy zainteresowane były nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT, spełniających poniższe warunki:

 • osoby pracujące - bez względu na górną granicę wiekową;
 • osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo (deklarujące, iż planują powrót lub wejście na rynek pracy) - górna granica wieku wynosi 74 rok życia;
 • osoby zamieszkujące Specjalną Strefę Włączenia Województwa Zachodniopomorskiego;

Uczestnikom projektu zapewniliśmy:

 • trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków,
 • tempo zajęć dopasowane do grupy,
 • indywidualne stanowiska pracy przy komputerze,
 • materiały szkoleniowe (podręcznik, notatnik, długopis),
 • wsparcie poszkoleniowe,
 • pokrycie kosztów egzaminów IC3.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik przystąpił do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego odpowiadającemu poziomowi IC3, sprawdzającego nabyte umiejętności i wiedzę. Po pozytywnym zdaniu egzaminu Uczestnicy otrzymali certyfikat potwierdzający zdobycie kompetencji określonych dla poziomu IC3.

Osiągnięte wskaźniki:

Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie  - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób objęta szkoleniami, które prowadzą do nabycia umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób poniżej 30 lat, które nabyły umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 125,00%
Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 128,57%
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik osiągnięto na poziomie 66,67%
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach - wskaźnik osiągnięto na poziomie 51,92%
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami - wskaźnik osiągnięto na poziomie 42,86%
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych - wskaźnik osiągnięto na poziomie 50,00%
 • Liczba osób dorosłych, objętych wsparciem w ramach projektu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 102,78%
 • Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem - wskaźnik osiągnięto na poziomie 111,11%
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 191,11%
 • Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 109,26%
 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 107,78%
 • Liczba osób zamieszkujących tereny gmin wiejskich i/lub wiejsko-miejskich z obszaru Specjalnej Strefy Włączenia objętych wsparciem - wskaźnik osiągnięto na poziomie 102,78%
 • Liczba osób, które uczestniczył w w szkoleniu ICT - wskaźnik osiągnięto na poziomie 102,78%
 • Liczba osób, które ukończyły szkolenie oraz uzyskały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  - wskaźnik osiągnięto na poziomie 106,40%
 • Liczba osób, które uzyskały certyfikat potwierdzający kompetencje cyfrowe zgodnie ze standardami określonymi w zał.2 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 - wskaźnik osiągnięto na poziomie 124,31%
 • Liczba zrealizowanych godzin szkoleniowych - wskaźnik osiągnięto na poziomie 106,67%
 • Liczba osób dorosłych, które nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 126,21%
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 232,88%
 • Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 134,62%
 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 131,51%

Projekt realizowany był w ramach Priorytetu VIII Edukacja, Działanie 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewanie się w językach obcych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - na podstawie umowy nr RPZP.08.10.00-32-K032/16 zawartej pomiędzy Centrum Innowacyjnego Biznesu a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

Wartość projektu: 411 075,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 388 237,50 PLN.

XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.