Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

KLIK - Zachodniopomorskie - KLIK_2.0

Projekt zakończony!

Projekt przewidywał bezpłatne kursy komputerowe według ram kompetencji informatycznych i informacyjnych, które umożliwiają uzyskanie Certyfikatu IC3 (Internet and Computing Core Certyfication). Projekt zakładał, iż kursy kompetencji cyfrowych zakończą się programem formalnej oceny i certyfikacji kompetencji informatycznych osiągniętych przez uczestników projektu.

W projekcie uczestniczyło 156 osób dorosłych (110 Kobiet i 46 Mężczyzn) w wieku 50 lat i więcej, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach oraz osób niepełnosprawnych, zamieszkujących województwo zachodniopomorskie, które z własnej inicjatywy były zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT, oraz spełniały poniższe warunki:

 • osoby pracujące bez względu na górną granicę wiekową;
 • osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo (deklarujące, iż planują powrót lub wejście na rynek pracy) - górna granica wieku wynosi 74 rok życia;

Uczestnikom projektu zapewniliśmy:

 • trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków,
 • tempo zajęć dopasowane do grupy,
 • indywidualne stanowiska pracy przy komputerze,
 • materiały szkoleniowe,
 • wsparcie poszkoleniowe,
 • pokrycie kosztów egzaminów IC3.

Po ukończeniu kursu uczestnik przystąpił do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego odpowiadającemu poziomowi IC3, sprawdzającego nabyte umiejętności i wiedzę. Po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymał certyfikat potwierdzający zdobycie kompetencji określonych dla poziomu IC3.

Osiągnięte wskaźniki:

 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - 130,77%
 • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 103,85%
 • Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 103,85%
 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 103,85%
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 103,13%
 • Liczba zrealizowanych godzin szkoleniowych - 1014,00
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 139,44%
 • Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 111,35%
 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 111,35%

Wszystkim uczestnikom kursu serdecznie dziękujemy za udział. Mamy nadzięję, iż pozyskana wiedza ICT umożliwi dalszy rozwój osobisty i zawodowy.

Projekt realizowany był w ramach Priorytetu 10iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji, Działanie 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na podstawie umowy nr RPZP.08.10.00-32-K014/17-00 zawartej pomiędzy Centrum Innowacyjnego Biznesu a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

Wartość projektu: 473 362,50 PLN, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 426 026,25 PLN.

 

XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.