Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

KLIK - OPOLSKIE - KLIK!


Projekt zakończony!

Projekt przewidywał bezpłatne kursy komputerowe według ram kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework), które umożliwiały uzyskanie Certyfikatu IC3 (Internet and Computing Core Certyfication).

W projekcie uczestniczyło 208 osób, zamieszkałych na terenie województwa opolskiego w wieku 18 lat (na dzień przystąpienia do projektu) i więcej, które z własnej inicjatywy zainteresowani byli nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT, spełniających poniższe warunki:

 • osoby pracujące - bez względu na górną granicę wiekową;
 • osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo (deklarujące, iż planują powrót lub wejście na rynek pracy) - górna granica wieku wynosi 74 rok życia;

Uczestnikom projektu zapewniliśmy:

 • trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków,
 • tempo zajęć dopasowane do grupy,
 • indywidualne stanowiska pracy przy komputerze,
 • materiały szkoleniowe (podręcznik, notatnik, długopis),
 • wsparcie poszkoleniowe,
 • pokrycie kosztów egzaminów IC3.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik przystąpił do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego odpowiadającemu poziomowi IC3, sprawdzającego nabyte umiejętności i wiedzę. Po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymał certyfikat potwierdzający zdobycie kompetencji określonych dla poziomu IC3.

Osiągnięte wskaźniki:

Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie  - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób objęta szkoleniami, które prowadzą do nabycia umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób poniżej 30 lat, które nabyły umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 125,00%
Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 128,57%
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik osiągnięto na poziomie 66,67%
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach - wskaźnik osiągnięto na poziomie 51,92%
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami - wskaźnik osiągnięto na poziomie 42,86%
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych - wskaźnik osiągnięto na poziomie 50,00%
 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 227,27%
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 163,41%
 • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - wskaźnik osiągnięto na poziomie 101,96%
 • Liczba osób objętych wsparciem w ramach programu w zakresie uzyskiwania kompetencji kluczowych - wskaźnik osiągnięto na poziomie 101,96%
 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 331,71%
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 117,07%
 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 230,00%
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 171,17%
 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 348,65%
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 129,73%
 • Liczba osób z terenów wiejskich, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 139,53%
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 106,52%

Projekt realizowany był w ramach Priorytetu XI Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 - na podstawie umowy nr RPOP.09.03.00-16-0092/16 zawartej pomiędzy Organizatorem a Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Wartość projektu: 467 287,50 PLN, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 420 558,75 PLN.

XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.