Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

Fachowiec potrzebny od zaraz

 

Projekt zakończony!

Projekt skierowany był do 26 osób biernych zawodowo znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. os. o niskich kwalifikacjach) w wieku 30 lat i więcej zamieszkałych na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Uczestnikom projektu oferowaliśmy kompleksowe wsparcie obejmujące:
 • indywidualne doradztwo zawodowe (Indywidualny Plan Działania),
 • indywidualny Coaching Kariery,
 • kursy kwalifikacyjne,
 • 4 miesięczne staż,
 • indywidualne pośrednictwo pracy.
Dodatkowo uczestnikom zapewniliśmy:
 • trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków, mentorów,
 • jednorazowe stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe przez okres trwania stażu,
 • materiały szkoleniowe,
 • wyżywienie,
 • egzaminy kwalifikacyjne,
 • pomoc w znalezieniu pracy.

Szkolenia/kursy zostały dobrane indywidualnie do każdego uczestnika, zgodnie ze zdiagnozowanymi w Indywidualnym Planie Działania (IPD) predyspozycjami uczestników oraz potrzebami potencjalnych pracodawców. Wszystkie szkolenia/kurs zakończyły się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub kompetencje.


Osiągnięte wskaźniki:

Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie  - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób objęta szkoleniami, które prowadzą do nabycia umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób poniżej 30 lat, które nabyły umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 125,00%
Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 128,57%
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik osiągnięto na poziomie 66,67%
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach - wskaźnik osiągnięto na poziomie 51,92%
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami - wskaźnik osiągnięto na poziomie 42,86%
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych - wskaźnik osiągnięto na poziomie 50,00%
 • Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 103,85%
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 103,85%
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które zakończyły udział w projekcie zgodnie ze ścieżką - wskaźnik osiągnięto na poziomie 104,17%
 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 133,33%
 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które zakończyły udział w projekcie zgodnie ze ścieżką - wskaźnik osiągnięto na poziomie 157,14%
 • Liczba osób, która zakończyła udział w praktykach zawodowych/stażach/subsydiowanym zatrudnieniu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 114,29%
 • Liczba osób, które zakończyły udział w w projekcie zgodnie ze ścieżką - wskaźnik osiągnięto na poziomie 119,05%
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 118,75%
 • Liczba osób zatrudnionych po zakończeniu udziału w praktykach zawodowych/stażach/subsydiowanym zatrudnieniu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 118,75%
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 112,50%
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób o niskich kwalifikacjach - wskaźnik osiągnięto na poziomie 76,00% (założenia projektu 60,00%)

Projekt realizowany był w ramach Priorytetu VI Rynek pracy, Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - na podstawie umowy nr RPZP.RPZP.06.05.00-32-K009/17-00

Wartość projektu: 393 787,39 PLN, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 374 098,02 PLN.

XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.