Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

Fachowiec potrzebny od zaraz - II edycja

Harmonogram wsparcia:

 • październik 2019 r. - wrzesień 2021 Rekrutacja Uczestników do udziału w projekcie
 • październik - wrzesień 2021r. - Realizacja indywidualnego doradztwa zawodowego wraz z IPD oraz indywidualnego pośrednictwa pracy
 • listopad 2019 - wrzesień 2021 - Realizacja staży zawodowych
 • w dniach 21-25.10.2019r. realizacja  kursu "Pracownik obsługi biurowej VCC"
 • w dniach 22-29.11.2019 realizacja kursu ,,Operator koparki jednonaczyniowej - klasa I"
 • w dniach 19.11.2019 - 04.12.2019 realizacja kursu "Operator koparko-ładowarki"
 • w dniach 19.11.2019 - 04.12.2019 realizacja kursu "Operator ładowarki jednonaczyniowej - klasa III"
 • w dniach 19.11.2019 - 04.12.2019 realizacja kursu "Operator koparki jednonaczyniowej - klasa III"
 • w dniach 17-21.02.2020 realizacja kursu "Mechanik maszyn przetwórstwa rybnego"
 • w dniach 08-13.06.2020 realizacja kursu "Manicure i stylizacja paznokci"
 • w dniach 06-10.07.2020 realizacja kursu "Pracownik ds. utrzymania czystości"
 • w dniach 01-15.02.2021 realizacja kursu "Operator koparko-ładowarki"
 • w dniach 01-13.02.2021 realizacja kursu "Operator ładowarki - klasa III"
 • w dniach 27-28.03.2021 r. i 10-11.04.2021 r. realizacja kursu "Internet and Computing Core Certification - IC3 z elementami pracy biurowej i obsługi klienta"
 • w dniach 30.06.2021 r. - 03.07.2021 r. realizacja kursu "Techniki sprzedaży i obsługi klienta"
 • w dniach 11.10.2021 r. - 15.10.2021 r. realizacja kursu "Profesjonalna obsługa klienta w języku niemieckim"
 • w dniach 25.10.2021 r. - 29.10.2021 r. realizacja kursu "Pracownik obsługi biurowej VCC"
 • w dniach 18.11.2021 r. - 30.11.2021 r. realizacja kursu "Specjalista ds. sprzedaży z obsługą kas fiskalnych"
 • w dniach 24.11.2021 r. - 28.11.2021 r. realizacja kursu "Pracownik obsługi biurowej VCC"
 • w dniach 27.12.2021 r. " 31.12.2021 r. realizacja kursu "Profesjonalna obsługa klienta z modułem prac biurowych VCC"
  w dniach 04.12.2021 r. " 07.12.2021 r. realizacja kursu "Specjalista ds. sprzedaży"
  w dniach 10.02.2022 r. " 22.02.2022 r. realizacja kursu "Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem"
  w dniach 03.03.2022 r. " 21.03.2022 r. realizacja kursu "Pracownik biurowy z modułem obsługi klienta ICVC"
  w dniach 27.12.2021 r. " 31.12.2021 r. realizacja kursu "Profesjonalna obsługa klienta z modułem prac biurowych VCC"
 • w dniach 04.12.2021 r. " 07.12.2021 r. realizacja kursu "Specjalista ds. sprzedaży"
 • w dniach 10.02.2022 r. " 22.02.2022 r. realizacja kursu "Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem"
 • w dniach 03.03.2022 r. " 21.03.2022 r. realizacja kursu "Pracownik biurowy z modułem obsługi klienta ICVC"
Kolejne informacje o realizowanych kursach zawodowych, jak i pozostałych udzielanych formach wsparcia będą umieszczane na stronie po zatwierdzeniu harmonogramów.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt "Fachowiec potrzebny od zaraz - II edycja"  realizowany jest na terenie całego woj. Zachodniopomorskiego w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie głównie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, przez Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak.

Projekt obejmuje wsparciem 48 kobiet i 32 mężczyzn w wieku 30 lat i więcej oraz skierowany jest bezpośrednio do następującej grupy odbiorców:

 • znajdują się w przedziale wiekowym 30 lat i więcej
 • zamieszkują na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 • pozostają bez zatrudnienia (są osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy),
 • nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
 • nie szkolą się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, ciągu ostatnich 4 tyg.).
 • są osobami ,,ubogimi pracującymi", których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub osobą zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg inwestycji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu
 • są osobami pracującymi, zatrudnionymi w ramach umowy krótkoterminowej, która wskazuje zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, na czas określony lub która upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy lub są zatrudnieni w ramach umowy cywilno-prawnej.
 • znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy: mają 50 lat i więcej; są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (DZ. U. z 2018r. poz. 511) a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017r. poz. 882, z późn. zm.); są kobietami; posiadają niskie kwalifikacje, ich wykształcenie jest na poziomie nie wyższym niż ponadgimnazjalne (ISCED 3)
 • są osobą odchodzącą z rolnictwa i ich rodziną, które podlegają ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778)

Uczestnikom projektu oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie:

 1. Integracji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych;
 2. Poradnictwa lub pośrednictwa pracy
 3. Kursów/szkoleń umożliwiających nabycie/podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, niezbędnych na rynku pracy;
 4. Staży zawodowych, prowadzących do zdobycia zatrudnienia (stypendium stażowe około 1000 zł netto)

Dodatkowo uczestnikom zapewniamy:

 1. Trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków, mentorów;
 2. Jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości proporcjonalnej do zrealizowanego wymiaru godzin;
 3. Zwrot kosztów dojazdu;
 4. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi
 5. Pomoc w znalezieniu pracy.

SZKOLENIA/KURSY:

Szkolenia/kursy zostaną dobrane indywidualnie dla każdego uczestnika, zgodnie ze zdiagnozowanymi w Indywidualnym Planie Działania (IPD) predyspozycjami uczestników oraz potrzebami lokalnych firm. Wszystkie szkolenia/kursy zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

STAŻ:

Staż realizowany przez okres 3 miesięcy ma na celu nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, zwiększenie mobilności międzysektorowej oraz nabycie doświadczenia w środowisku pracy.

REKRUTACJA:

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły na terenie województwa zachodniopomorskiego, aż do utworzenia podstawowych list obecności wraz z listą osób rezerwowych.

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie dwuetapowo:

 • I etap: ocena formalna  złożenie poprawnie wypełnionego kompletu dokumentów rekrutacyjnych, przyznanie punktów rekrutacyjnych (obligatoryjnych i dodatkowych);
 • II etap: rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym  określenie motywacji oraz indywidualnych predyspozycji kandydat -a/ki.

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie czytelnie wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Zachęcamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji na temat projektu i zakresu wsparcia.

Czekamy na Państwa e-maile, telefony oraz zapraszamy do naszego biura.

INFORMACJE I ZAPISY:

Karolina Grabia
Tel.: 508 038 000
mail:
cib@cib.szczecin.pl

Projekt realizowany jest w ramach działania 6.5 Kompleksowe wsparcie głównie dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Wartość projektu: 1 014 375,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 963 656,25 PLN.

XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.