Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

Fachowiec potrzebny od zaraz - II edycja

Projekt zakończony!

Projekt skierowany był do 80 osób w wieku 30 lat i więcej zamieszkałych na terenie woj. zachodniopomorskiego:

 • bez zatrudnienia (bierni zawodowo lub bezrobotni niezarejestrowani w Urzędzie Pracy),
 • nie kształcący się / nie szkolący się,
 • ,,ubodzy pracujący", których zarobki nie przekraczały płacy minimalnej lub zamieszkujący w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczały kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg inwestycji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu,
 • pracujący, zatrudnieni w ramach umowy krótkoterminowej, która wskazuje zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, na czas określony lub która upływała w okresie realizacji projektu lub trwała nie dłużej niż 6 miesięcy lub byli zatrudnieni w ramach umowy cywilno-prawnej,
 • znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy:50 lat i więcej; niepełnosprawni w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (DZ. U. z 2018r. poz. 511), kobiety; niskie kwalifikacje (ISCED 3),
 • odchodzący z rolnictwa i ich rodziną, które podlegają ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778).

Uczestnikom projektu oferowaliśmy kompleksowe wsparcie obejmujące:

 • indywidualne doradztwo zawodowe (Indywidualny Plan Działania),
 • indywidualny Coaching Kariery,
 • kursy kwalifikacyjne,
 • 4 miesięczne staż,
 • indywidualne pośrednictwo pracy.

Dodatkowo uczestnikom zapewniliśmy:

 • trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków, mentorów,
 • jednorazowe stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe przez okres trwania stażu,
 • materiały szkoleniowe,
 • wyżywienie,
 • egzaminy kwalifikacyjne,
 • pomoc w znalezieniu pracy.

Szkolenia/kursy zostały dobrane indywidualnie do każdego uczestnika, zgodnie ze zdiagnozowanymi w Indywidualnym Planie Działania (IPD) predyspozycjami uczestników oraz potrzebami potencjalnych pracodawców. Wszystkie szkolenia/kurs zakończyły się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub kompetencje.


Osiągnięte wskaźniki:

Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie  - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób objęta szkoleniami, które prowadzą do nabycia umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
Liczba osób poniżej 30 lat, które nabyły umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 125,00%
Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 128,57%
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik osiągnięto na poziomie 66,67%
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach - wskaźnik osiągnięto na poziomie 51,92%
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami - wskaźnik osiągnięto na poziomie 42,86%
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych - wskaźnik osiągnięto na poziomie 50,00%
 • Liczba bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, wymagających wsparcia, nienależących do kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, wskazanych w kryterium - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
 • Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
 • Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 108,70%
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 215,69%
 • Liczba osób objętych IPD - wskaźnik osiągnięto na poziomie 106,25%
 • Liczba osób objętych pośrednictwem pracy i/lub pośrednictwem zawodowym - wskaźnik osiągnięto na poziomie 106,25%
 • Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
 • Liczba osób ubogich pracujących objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 225,00%
 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 120,83%
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C)  - wskaźnik osiągnięto na poziomie 300,00%
 • Liczba osób zamieszkujących miasta średnie w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze - wskaźnik osiągnięto na poziomie 154,17%
 • Liczba osób zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 125,00%
 • Liczba osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych objętych wsparciem w programie - wskaźnik osiągnięto na poziomie 225,00%
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 169,44%
 • Liczba osób, które nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 110,71%
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - wskaźnik osiągnięto na poziomie 122,22%
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób o niskich kwalifikacjach - wskaźnik osiągnięto na poziomie 67,16% (założenia projektu 45,00%)
 • Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup - wskaźnik osiągnięto na poziomie 100,00%
 • Minimalny poziom kryterium efektywności zawodowej - wskaźnik osiągnięto na poziomie 73,33% (założenia projektu 20,00%)

Projekt realizowany był w ramach Priorytetu VI Rynek pracy, Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - na podstawie umowy nr RPZP.06.05.00-32-K042/18-00

Wartość projektu: 1 014 375,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 963 656,25 PLN.

XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.