Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

Druga Szansa

Projekt zakończony!

Projekt skierowany był do 80 osób (45K i 35M) w tym 10% osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym os. bezrobotnych, które wg ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach  rynku pracy znajdą się w III grupie osób (III profil pomocy) - tzw. oddalonych od rynku pracy z obszaru województwa zachodniopomorskiego.

Projekt przewidywał szereg kompleksowych działań zmierzających do zapewnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, bezpieczeństwa socjalnego, aktywizację zawodową i pomoc w rozwoju osobistym.

Wsparcie przewidziane dla każdego Uczestnika Projektu:

 1. Integracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych
 2. Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,
 3. Kursy/szkolenia umożliwiające nabycie/podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, niezbędnych na rynku pracy.
 4. Staże zawodowe, prowadzące do zdobycia zatrudnienia (stypendium stażowe około 1700 zł. "na rekę").

Projekty realizowany był na terenie całego woj. zachodniopomorskiegoobejmował wsparciem osoby w wieku aktywności zawodowej i skierowany był bezpośrednio do następującej grupy odbiorców:

 • osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w trzeciej grupie osób - tzw. oddalonych od rynku pracy,
 • otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielanego wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym).

Preferowane do objęcia wsparciem były:

 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020;
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • osoby korzystające z PO PŻ.

Osiągnięte wskaźniki:

 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 150,00%
 • Liczba osób z obszarów wiejskich - 157,50%
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 101,25%
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 100,00%
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 115,00%
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 107,50%
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 152,00%
 • Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi - 100,00%
 • Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 100,00%
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi - 100,00%
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 26,03% (założenia projektu 22,00%)

Projekt "DRUGA SZANSA!", realizowany był w ramach DZIAŁANIA 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, na podstawie umowy RPZP.07.01.00-32-K013/18 zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego w partnerstwie z Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.