Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

Standard ICF


Jako certyfikowani Coachowie ICF postępujemy według Standardu Postępowania Etycznego ICF


Sekcja 1: Zasady profesjonalnego postępowania
Jako coach: 
 • Będę postępował w zgodzie z Kodeksem Etycznym ICF we wszystkich działaniach związanych ze szkoleniami coachingowymi, z mentoringiem i superwizją coachingową.
 • Zobowiązuję się podejmować odpowiednie działania w stosunku do coachów, trenerów coachingu czy mentor-coachów i/lub będę zawiadamiać ICF o jakimkolwiek naruszeniu czy możliwym naruszeniu etyki, kiedy tylko zdam sobie z tego sprawę, niezależnie czy to będzie dotyczyło mnie czy innych.
 • Będę informować innych, w tym organizacje, pracowników, sponsorów, coachów i innych, którzy mogliby potrzebować takiej informacji o odpowiedzialności wynikającej z niniejszego Kodeksu.
 • Nie będę stosować żadnej formy dyskryminacji dotyczącej rasy, płci, pochodzenia, orientacji seksualnej, religii, narodowości pochodzenia, czy niepełnosprawności czy wieku.
 • Oferując swoje usługi w jakiejkolwiek formie w relacji z klientem, podczas wystąpień publicznych na konferencjach czy poprzez pisemne formy wypowiedzi na temat coachingu czy ICFu będę używał stwierdzeń, które są prawdziwe i dokładne.
 • Będę precyzyjnie i zgodnie ze stanem faktycznym przedstawiać moje kwalifikacje coacha, moją wiedzę specjalistyczną, doświadczenie, certyfikaty i akredytacje ICF.
 • Będę doceniać i szanować wysiłki i wkład innych osób oraz nie będę przedstawiać ich jako własne. Mam świadomość, iż złamanie tego standardu może być podstawą do zastosowania wobec mnie środków prawnych.
 • Zawsze będę się starać rozpoznawać kwestie personalne, które mogą  powodować konflikt interesów, kolidować lub negatywnie wpływać na mój coaching lub profesjonalną relację coachingową. Kiedy fakty i okoliczności będą tego wymagać, niezwłocznie poszukam profesjonalnej pomocy i określę działania, które należy podjąć, włącznie z rozważeniem, czy odpowiednie będzie zawieszenie lub zakończenie moich relacji coachingu.
 • Uznaję, że Kodeks etyczny ma zastosowanie w mojej relacji coachingowej z klientem, osobami coachowanymi, studentami, mentorowanymi i superwizowanymi.
 • Będę kompetentnie i uczciwie przeprowadzać i przygotowywać sprawozdania z badań, postępując zgodnie z przyjętymi standardami naukowymi i stosownymi wytycznymi. Moje badania będą prowadzone po uzyskaniu niezbędnej zgody lub przyzwolenia zaangażowanych osób, z zastosowaniem metod, które będą chronić uczestników przed ewentualnymi szkodami. Wszystkie działania związane z badaniami będą wykonywane zgodnie z przepisami kraju, w którym będą prowadzone.
 • Będę w odpowiedni sposób utrzymywać, przechowywać i usuwać dane osobowe zebrane w wyniku praktyki coachingu z zachowaniem poufności, bezpieczeństwa, prywatności i przestrzeganiem wszystkich przepisów, które mają zastosowanie.
 • Będę korzystać z informacji kontaktowych (adresy e-mail, numery telefonów itd). Członków ICF jedynie w taki sposób i w takim zakresie, w jakim upoważnia mnie do tego ICF.
Sekcja 2: Konflikty interesów
Jako coach: 
 • Będę się starać unikać konfliktu interesów lub potencjalnego konfliktu interesów i otwarcie ujawnię każdy taki konflikt. Zaproponuję wycofanie się, kiedy wystąpi taki konflikt interesów.
 • Określę role coachów wewnątrz organizacji, wyznaczę granicę i przeanalizuję z interesariuszami jakiekolwiek konflikty interesów, które mogą się pojawiać na styku mojej roli coacha i innych funkcji.
 • Ujawnię klientowi oraz jego sponsorowi informację o całym przewidywanym, pochodzącym od innych osób wynagrodzeniu, które mogę zapłacić albo otrzymać za skierowanie klienta.
 • Będę szanować relację coach/klient, niezależnie od formy wynagrodzenia.
Sekcja 3: Profesjonalne postępowanie wobec klientów
Jako coach: 
 • Będę etycznie mówić klientowi, potencjalnemu klientowi czy sponsorom o potencjalnej wartości procesu coachingu lub o mnie jako o coachu.
 • Przed pierwszą Sesją lub w jej trakcie z wyczuciem i uważnością wyjaśnię i postaram się zapewnić, aby mój klient i sponsor zrozumieli charakter coachingu, granice poufności, uzgodnienia finansowe i inne warunki kontraktu lub umowy dotyczącej coachingu.
 • Będę mieć z klientami i sponsorami jasne umowy lub kontrakty przed rozpoczęciem relacji coachingowej i będę ich przestrzegać. Umowa będzie dotyczyła wszystkich ról, zakresów odpowiedzialności i praw wszystkich zaangażowanych stron.
 • Będę odpowiedzialny/-a za wyznaczanie jasnych, odpowiednich i wrażliwych na kulturę granic decydujących o potencjalnych interakcjach i kontakcie fizycznym czy innym pomiędzy mną a klientem lub sponsorem.
 • Nie będę mieć kontaktów seksualnych czy relacji miłosnych z jakimkolwiek bieżącym klientem, sponsorem ani ze studentami coachingu, mentorowanymi czy superwizowanymi. Ponadto, Zawiadomię o możliwości potencjalnej relacji intymnej pomiędzy stronami, w tym również wśród moich pracowników czy asystentów i podejmę odpowiednie działania mające na celu ujawnienie takiej sprawy lub zakończenie takiej relacji, aby tworzyć bezpieczne środowisko pracy.
 • Będę szanować prawo klienta do zakończenia procesu coachingu w jego dowolnym momencie z zastrzeżeniem zapisów umowy lub kontraktu. Będę czujny/-a na wskazówki świadczące o tym, że relacja coachingu przestaje przynosić mojemu klientowi korzyści.
 • Zachęcę klienta lub sponsora do wprowadzenia zmian, jeżeli uznam, że klient lub sponsor byliby lepiej obsługiwani przez innego coacha lub inne środki i zasugeruję klientowi korzystanie z usług innych specjalistów, kiedy będę to uważał za konieczne czy właściwe.
Sekcja 4: Poufność/Prywatność
Jako coach: 
 • Będę ściśle przestrzegać poufności informacji pochodzących od mojego klienta i sponsora, chyba że prawo będzie wymagało ujawnienia tych informacji.
 • Będę posiadał jasno określone umową warunki, na jakich zasadach informacje o coachingu będą wymieniane pomiędzy coachem, klientem i sponsorem.
 • Kiedy występuję w roli coacha, mentora, superwizora czy trenera będę jasno uzgadniać z klientem, sponsorem, studentem, mentorowanym czy superwizowanymi w jakich okolicznościach poufność może nie być zachowana (np. Nielegalna działalność, nakaz sądowy czy wezwanie się do stawiennictwa pod groźbą kary; nieuniknione lub prawdopodobne ryzyko zagrożenia dla siebie czy innych; itp). I upewnię się, że zarówno klient, jak i sponsor, student, mentorowany czy superwizowany dobrowolnie i w pełni świadomie zgadzają się na piśmie na takie ograniczenia poufności. Tam, gdzie mam uzasadnione powody wierzyć, że zachodzą odpowiednie okoliczności, będę musiał/-a zgłosić sprawę odpowiednim władzom.
 • Będę wymagać, aby wszystkie osoby, które dla mnie pracują jako wsparcie dla klienta przestrzegały punktu 26, Sekcji 4 Kodeksu etycznego ICF o Zachowaniu Poufności/Prywatności oraz jakiejkolwiek stosownej sekcji Kodeksu etycznego.Sekcja 5: Stały rozwój
Jako coach: 
 • Zobowiązuję się do stałego rozwoju moich umiejętności zawodowych.Część trzecia: Zobowiązania Etyczne ICF
Jako Coach ICF, przyjmuję do wiadomości i zgadzam się uznawać moje etyczne i prawne zobowiązania w stosunku do moich klientów i sponsorów, kolegów i ogólnie do społeczeństwa. Zobowiązuję się przestrzegać Kodeksu Etycznego ICF i stosować jego standardy w stosunku do wszystkich dla których jestem coachem, nauczycielem, mentorem i superwizorem. Jeśli złamię niniejsze Zobowiązanie Etyczne lub którąkolwiek część Kodeksu Etycznego ICF, zgadzam się na to, iż ICF może według własnego uznania uznać mnie odpowiedzialnym za to zachowanie. Ponadto Zgadzam się, iż moja odpowiedzialność w stosunku do ICF za jakiekolwiek wykroczenia może obejmować sankcje, takie jak utratę mojego członkostwa w ICF lub mojej akredytacji ICF.

(zródło:https://icf.org.pl/o-icf/2960-2/)
XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.