Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

Pracownika na wagę ZŁOT(ow)A

O projekcie

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielna z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - na podstawie umowy nr POWR.01.02.01-30-0142/15 zawartej pomiędzy Centrum Innowacyjnego Biznesu a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

Projekt skierowany jest do  35 osób w wieku 18-29 lat zamieszkujących województwo wielkopolskie (powiat złotowski), które w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe warunki:

 • nie pracują (tj. są bierni zawodowo lub długotrwale bezrobotni),
 • nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
 • nie szkolą się.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia 35 młodych osób (23 kobiety i 12 mężczyzn) należących do grupy NEET, w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną, prowadzącą do zdobycia nowych kompetencji i kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego.

Uczestnikom projektu oferujemy kompleksowe wsparcie obejmujące:

 • indywidualne doradztwo zawodowe (Indywidualny Plan Działania),
 • indywidualny Coaching Kariery,
 • kursy kwalifikacyjne,
 • 3-6 miesięczne staż,
 • indywidualne pośrednictwo pracy,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Dodatkowo uczestnikom zapewniamy:

 • trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków, mentorów,
 • jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości do 5 zł netto/h,
 • stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości co najmniej 1400,00 netto zł za każdy miesiąc stażu,
 • materiały szkoleniowe,
 • wyżywienie,
 • egzaminy kwalifikacyjne,
 • pomoc w znalezieniu pracy.

SZKOLENIA/KURSY:

Szkolenia/kursy zostaną dobrane indywidualnie do każdego uczestnika, zgodnie ze zdiagnozowanymi w Indywidualnym Planie Działania (IPD) predyspozycjami uczestników oraz potrzebami potencjalnych pracodawców. Wszystkie szkolenia/kursy zakończą się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

Typy szkoleń:

 1. Uprawnienia E1/Eksploatacja - kurs zakończony egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną SIiTMP i uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego upoważaniającego do pracy na stanowiskach związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
 2. Uprawnienia na obsługę wózków widłowych - kurs zakończony egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną z UDT i uzyskaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego z Urzędu Dozoru Technicznego wraz z uprawnieniami kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
 3. Uprawnienia na obsługę suwnic sterowanych z poziomu roboczego - kurs zakończony egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną z UDT i uzyskaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego z Urzędu Dozoru Technicznego wraz z uprawnieniami do obsługi suwnic.
 4. Uprawnienia operatora żurawia samojezdnego - kurs zakończony egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną z UDT i uzyskaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego z Urzędu Dozoru Technicznego wraz z uprawnieniami do obsługi żurawia samojezdnego.
 5. Uprawnienia na obsługę i programowanie CNC - kurs zakończony egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez zewnętrzną instytucję szkoleniową.
 6. Programy biurowe w administracji VCC - kurs zakończony zewnętrznym egzaminem przed akredytowanym Partnerem Egzaminacyjnym VCC i uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu wraz z suplementem EUROPASS.

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE FIRMY:

Uczestnicy, którzy na etapie IPD wykażą się wysokimi predyspozycjami do prowadzenia firmy będą mogli otrzymać środki na założenie działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego. Wysokość przyznanych środków uzależniona jest od wykazanych potrzeb związanych z uruchomieniem firmy, jednakże nie może przekroczyć 20 000,00 PLN.

REKRUTACJA:

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły na terenie województwa lubuskiego, aż do utworzenia podstawowych list obecności wraz listą osób rezerwowych.
Rekrutacja do projektu odbywać się będzie dwuetapowo:
 • I etap: ocena formalna - złożenie poprawnie wypełnionego kompletu dokumentów rekrutacyjnych, przyznanie punktów rekrutacyjnych (obligatoryjnych i dodatkowych).
 • II etap: rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym - określenie motywacji oraz indywidualnych predyspozycji kandydata/tki.

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie czytelnie wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

Zachęcamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji na temat projektu i zakresu wsparcia.

Informacje i zapisy:
Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak
tel. 733 192 767
e-mail: rekrutacja@cib.com.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Wartość projektu: 590 631,19 PLN, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 497 373,64 PLN.

Kliknij i sprawdź bezpłatny kurs ECDL
XNie pokazuj tego powiadomieniaWażne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.