Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

Pracownika na wagę ZŁOT(ow)A

O projekcie

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielna z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - na podstawie umowy nr POWR.01.02.01-30-0142/15 zawartej pomiędzy Centrum Innowacyjnego Biznesu a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

Projekt skierowany jest do  70 osób w wieku 18-29 lat zamieszkujących województwo wielkopolskie (powiat złotowski), które w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe warunki:

 • nie pracują (tj. są bierni zawodowo lub długotrwale bezrobotni),
 • nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
 • nie szkolą się.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia 70 młodych osób (46 kobiety i 24 mężczyzn) należących do grupy NEET, w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną, prowadzącą do zdobycia nowych kompetencji i kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego.

Uczestnikom projektu oferujemy kompleksowe wsparcie obejmujące:

 • indywidualne doradztwo zawodowe (Indywidualny Plan Działania),
 • indywidualny Coaching Kariery,
 • kursy kwalifikacyjne,
 • 3-6 miesięczne staż,
 • indywidualne pośrednictwo pracy,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Dodatkowo uczestnikom zapewniamy:

 • trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków, mentorów,
 • jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości do 5 zł netto/h,
 • stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości co najmniej 1400,00 netto zł za każdy miesiąc stażu,
 • materiały szkoleniowe,
 • wyżywienie,
 • egzaminy kwalifikacyjne,
 • pomoc w znalezieniu pracy.

SZKOLENIA/KURSY:

Szkolenia/kursy zostaną dobrane indywidualnie do każdego uczestnika, zgodnie ze zdiagnozowanymi w Indywidualnym Planie Działania (IPD) predyspozycjami uczestników oraz potrzebami potencjalnych pracodawców. Wszystkie szkolenia/kursy zakończą się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

Typy szkoleń:

 • uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV w wymiarze 16 godzin na grupę, lub;
 • obsługa wózków widłowych w wymiarze 48 godzin na grupę, lub;pracownik obsługi biurowej VCC w wymiarze 80 godzin na grupę, lub;
 • sprzedawca z obsługą kas fiskalnych w wymiarze 80 godzin, lub;
 • inne szkolenia będące wynikiem weryfikacji potrzeb uczestnika projektu.

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE FIRMY:

Uczestnicy, którzy na etapie IPD wykażą się wysokimi predyspozycjami do prowadzenia firmy będą mogli otrzymać środki na założenie działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego. Wysokość przyznanych środków uzależniona jest od wykazanych potrzeb związanych z uruchomieniem firmy, jednakże nie może przekroczyć 25 000,00 PLN.

REKRUTACJA:

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły na terenie województwa lubuskiego, aż do utworzenia podstawowych list obecności wraz listą osób rezerwowych.
Rekrutacja do projektu odbywać się będzie dwuetapowo:
 • I etap: ocena formalna - złożenie poprawnie wypełnionego kompletu dokumentów rekrutacyjnych, przyznanie punktów rekrutacyjnych (obligatoryjnych i dodatkowych).
 • II etap: rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym - określenie motywacji oraz indywidualnych predyspozycji kandydata/tki.

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie czytelnie wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

Zachęcamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji na temat projektu i zakresu wsparcia.

Informacje i zapisy:

tel. 733 192 767
e-mail: rekrutacja@cib.com.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Wartość projektu: 1.188.999,17 PLN, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1.129.549,21 PLN.

Kliknij i sprawdź bezpłatny kurs ECDL
XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.