Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

Klik-Mazovia-Klik_2.0

 

O projekcie

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - na podstawie umowy nr RPMA.10.02.00-14-4820/16-00 zawartej pomiędzy pomiędzy Centrum Innowacyjnego Biznesu, a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Wartość projektu: 422 010,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 375 120,00 PLN.

W projekcie przewidziane są bezpłatne kursy komputerowe według ram kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework), które umożliwiają uzyskanie Certyfikatu IC3 (Internet and Computing Core Certification). Szkolenia będą się odbywały w terminach i godzinach dogodnych dla uczestników w trybie weekendowym i/lub w tygodniu w godzinach w zależności od potrzeb uczestników. Projekt zakłada, iż kursy kompetencji cyfrowych zakończą się programem formalnej oceny i certyfikacji kompetencji osiągniętych przez uczestników projektów.

W projekcie może uczestniczyć 144 osoby, zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego (powiat: gostyniński lub płocki, lub sierpecki) w wieku powyżej 25 lat  na dzień przystąpienia do projektu, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT,  spełniające jeden z poniższych warunków:

 • osoby wyłącznie posiadająca niskie kwalifikacje (wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, tj. poziom 0 - rzedszkole; Poziom 1 - szkoła podstawowa; Poziom 2A - gimnazjum; Poziom 3A - liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające; Poziom 3C - zasadnicza szkoła zawodowa), zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia (ISCED 2011);
 • osoby pracujące - bez względu na górną granicę wiekową;
 • osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo (deklarujące, iż planują powrót lub wejście na rynek pracy) - górna granica wieku wynosi 74 rok życia;
 • osoby nie uczestniczące we wsparciu LLL (life long learning) w tożsamym zakresie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013-2015;

Uczestnikom projektu zapewniamy:

 • trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków
 • tempo zajęć dopasowane do grupy
 • indywidualne stanowiska pracy przy komputerze
 • materiały szkoleniowe (podręcznik, notes, długopis, ćwiczenia)
 • wsparcie poszkoleniowe
 • miłą atmosferę w trakcie szkolenia
 • ciepły posiłek oraz słodki poczęstunek w trakcie przerw
 • pokrycie kosztu egzaminów IC3

Po ukończeniu szkolenia komputerowego uczestnik obowiązkowo przystąpi do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego odpowiadającemu poziomowi IC3, sprawdzającego nabyte umiejętności i wiedzę. Po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzyma certyfikat potwierdzający zdobycie kompetencji określonych dla poziomu IC3.

Rekrutacja:

Nabór uczestników do projektu ma charakter ciągły i zakończony będzie w chwili utworzenia podstawowych list szkoleniowych wraz z listą osób rezerwowych. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydują: kryteria formalne, złożenie poprawnie wypełnionego kompletu dokumentów rekrutacyjnych, przyznanie punktów rekrutacyjnych.

W celu przystąpienia do projektu należy złożyć następujące dokumenty:

Istnieje możliwość nadesłania zgłoszenia drogą elektroniczną tylko wówczas, gdy oryginały dokumentów zostaną dostarczone najpóźniej w pierwszym dniu realizacji szkoleń.

Kontakt:

tel.: 792 230 830
email: rekrutacja@szkoleniaunijne.com.pl

Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji na temat projektu i zakresu wsparcia. Zachęcamy do kontaktu z nami. Czekamy również na Państwa e-maile, telefony oraz zapraszamy do naszego biura.

 

Kliknij i sprawdź bezpłatny kurs ECDL
XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.