Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

Pracownik 30+ warty zachodu!

TRWA REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE :

Rekrutacja prowadzona  jest w sposób ciągły na terenie województwa lubuskiego, aż do utworzenia podstawowych list obecności wraz z listą osób rezerwowych.

Rekrutacja do projektu odbywa się dwuetapowo:

 • I etap: ocena formalna złożenie poprawnie wypełnionego kompletu dokumentów rekrutacyjnych, przyznanie punktów rekrutacyjnych (obligatoryjnych i dodatkowych);
 • II etap: rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym określenie motywacji oraz indywidualnych predyspozycji kandydat -a/ki.

Harmonogram wsparcia:

- grudzień 2019r. - styczeń 2021r. Rekrutacja Uczestników do udziału w projekcie

- styczeń 2020r. - styczeń 2021r. - Realizacja indywidualnego doradztwa zawodowego 
- luty 2020r. - czerwiec 2021r. - Realizacja staży zawodowych

- luty 2020 - maj 2021r. - Realizacja indywidualnych form wsparcia w postaci Coachingu oraz Pośrednictwa pracy dla Uczestników projektu

Kolejne informacje o realizowanych Kursach zawodowych, jak i pozostałych udzielanych formach wsparcia będą umieszczane na stronie po zatwierdzeniu ostatecznych harmonogramów.

___________________________________________________________________________________________

Projekt "Pracownik 30+ warty zachodu!" realizowany jest na terenie całego woj. lubuskiego w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, przez Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak.

Projekt obejmuje wsparciem 60 osób (36 Kobiet i 24 Mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej oraz skierowany jest bezpośrednio do następującej grupy odbiorców:

 • zamieszkujących na terenie województwa lubuskiego,
 • pozostających bez pracy (niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne)
 • znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby długotrwale bezrobotne.

Uczestnikom projektu oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie:

 • Poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy
 • Indywidualnego wsparcia psychologicznego lub coachingu
 • Kursów/szkoleń umożliwiających nabycie/podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, niezbędnych na rynku pracy wraz z zewnętrznym egzaminem;
 • Realizacji płatnych staży zawodowych, prowadzących do zdobycia trwałego zatrudnienia

Dodatkowo uczestnikom zapewniamy:

 • Trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków, mentorów;
 • Jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości proporcjonalnej do zrealizowanego wymiaru godzin;
 • Zwrot kosztów dojazdu;
 • Pomoc w znalezieniu pracy.

SZKOLENIA/KURSY:

Szkolenia/kursy zostaną dobrane indywidualnie dla każdego uczestnika, zgodnie ze zdiagnozowanymi w Indywidualnym Planie Działania (IPD) predyspozycjami uczestników oraz potrzebami lokalnych firm. Wszystkie szkolenia/kursy zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kwalifikacji/kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

STAŻ:

Staż realizowany przez okres minimum 3 miesięcy ma na celu nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, zwiększenie mobilności międzysektorowej oraz nabycie doświadczenia w środowisku pracy.

REKRUTACJA:

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły na terenie województwa lubuskiego, aż do utworzenia podstawowych list obecności wraz z listą osób rezerwowych.

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie dwuetapowo:

I etap: ocena formalna złożenie poprawnie wypełnionego kompletu dokumentów rekrutacyjnych, przyznanie punktów rekrutacyjnych (obligatoryjnych i dodatkowych);

II etap: rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym określenie motywacji oraz indywidualnych predyspozycji kandydat -a/ki.

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie czytelnie wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

 • Formularz

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Zachęcamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji na temat projektu i zakresu wsparcia.

Czekamy na Państwa e-maile, telefony oraz zapraszamy do naszego biura.

INFORMACJE I ZAPISY:

Paulina Burzyńska

Tel.: 508 038 000

mail: cib@cib.szczecin.pl

Projekt realizowany jest w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, przez Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak.

Wartość projektu: 807 675,50 PLN, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 767 291,72 PLN.

Kliknij i sprawdź bezpłatny kurs ECDL
XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.