Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

NEED zamiast NEET - Lubuskie- II edycja


Harmonogram wsparcia:

- lipiec 2018 - styczeń 2020 Rekrutacja Uczestników do udziału w projekcie

- wrzesień 2018 - styczeń 2020 - Realizacja indywidualnego doradztwa zawodowego 
- październik 2018 - maj 2020r. - Realizacja staży zawodowych

- wrzesień 2018 - maj 2020r. - Realizacja indywidualnych form wsparcia w postaci Coachingu oraz Pośrednictwa pracy dla  Uczestników projektu

- w dniach 23-28.06.2019r zrealizowany kurs "Pracownik biurowy z obsługą komputera"

- w dniach 8-15.10.2019 zrealizowany  ,,Kurs komputerowy IC3 SPARK"
-  w dniach 8-16.10.2019 zrealizowany ,,Kurs opiekun dziecięcy"
- w dniach 16-20.11.2019 zrealizowany kurs "Pracownik biurowy z obsługą komputera"

Kolejne informacje o realizowanych Kursach zawodowych, jak i pozostałych udzielanych formach wsparcia będą umieszczane na stronie po zatwierdzeniu harmonogramów.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt "NEED zamiast NEET - Lubuskie! - II edycja"

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - na podstawie umowy nr POWR.01.02.01-08-0042/18-00 zawartej pomiędzy Centrum Innowacyjnego Biznesu a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze.

Projekt skierowany jest do 60 os. (36K i 24M) w wieku 18-29 lat zamieszkujących województwo lubuskie również osoby niepełnosprawne, które w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają poniższe warunki:

 • ukończyły 18 lat, a nie ukończyły 30 roku życia,
 • nie pracują (tj. są bierni zawodowo lub długotrwale bezrobotni),
 • nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą (tzw. grupa NEET),
 • posiadają niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy
 • są osobami tj. "ubogie pracującą" (osoby, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej; osoby, zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadających na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej[1]w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu

Uczestnikom projektu oferujemy Bezpłatne kompleksowe wsparcie w zakresie:

 1. indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualny Plan Działania),
 2. indywidualnego wsparcia coacha kariery,
 3. indywidualnego pośrednictwa pracy.
 4. kursów kwalifikacyjnych i szkoleń kompetencyjnych,
 5. 3-miesięcznych staży,

Dodatkowo uczestnikom zapewniamy:

 • trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków, mentorów,
 • jednorazowe stypendium szkoleniowe ,
 • stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości co najmniej 1000zł netto za każdy miesiąc stażu,
 • zwrot kosztów dojazdu na staż,
 • materiały szkoleniowe,
 • egzaminy kwalifikacyjne,
 • pomoc w znalezieniu pracy.

SZKOLENIA/KURSY:

Szkolenia/kursy średnio 60 godz./os zostaną dobrane indywidualnie do każdego uczestnika, zgodnie ze zdiagnozowanymi w Indywidualnym Planie Działania (IPD) predyspozycjami uczestników oraz potrzebami lokalnych firm. Wszystkie szkolenia/kursy zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

STAŻ:

Staż realizowany przez okres średnio 3-4 miesięcy ma na celu nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, zwiększenie mobilności międzysektorowej oraz nabycie doświadczenia w środowisku pracy.

REKRUTACJA:

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły na terenie województwa lubuskiego, aż do utworzenia podstawowych list obecności wraz listą osób rezerwowych.

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie dwuetapowo:

 • I etap: ocena formalna - złożenie poprawnie wypełnionego kompletu dokumentów rekrutacyjnych, przyznanie punktów rekrutacyjnych (obligatoryjnych i dodatkowych).
 • II etap: rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym - określenie motywacji oraz indywidualnych predyspozycji kandydata/tki.

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie czytelnie wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Zachęcamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji na temat projektu i zakresu wsparcia.

Czekamy na Państwa e-maile, telefony oraz zapraszamy do naszego biura.

INFORMACJE I ZAPISY:

Tel.: 500 830 601
mail: cib@cib.szczecin.pl[1]Próg interwencji socjalnej - Od dnia 1.10.2018r. dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający 701zł, natomiast dla osoby w rodzinie - kwota 528zł. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358) - https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/formy-udzielanej-pomocy/kryteria-przysnawania-swiadczen/

Kliknij i sprawdź bezpłatny kurs ECDL
XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.