Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

NEED zamiast NEET - Zachodniopomorskie

Harmonogram wsparcia

 • lipiec 2019 - grudzień 2020r. - Realizacja staży zawodowych
 • lipiec 2019 - grudzień 2020r. - Realizacja indywidualnych form wsparcia w postaci  Pośrednictwa pracy dla Uczestników biorących udział w projekcie
 • lipiec 2019 - grudzień 2020r. - Realizacja indywidualnego doradztwa zawodowego wraz z IPD oraz indywidualnego  pośrednictwa pracy
 • w dniach 14-18.10.2019r.  realizacja kursu "Pracownik obsługi biurowej VCC"
 • w dniach 19.11-04.12.2019r.  realizacja kursu "Operator koparko - ładowarki"
 • w dniach 19.11-04.12.2019r.  realizacja kursu "Operator ładowarki jednonaczyniowej - klasa I"
 • w dniach 22-29.11.2019r.  realizacja kursu "Operator koparki jednonaczyniowej - klasa I"
 • w dniach 19.11-04.12.2019r.  realizacja kursu ,,Operator koparki jednonaczyniowej - klasa III"
 • w dniach 10.12.2019 - 16.12.2019r.  realizacja kursu "Manicure i stylizacja paznokci"
 • w dniach 17-21.02.2020  realizacja kursu "Mechanik maszyn przetwórstwa rybnego"
 • w dniach 25-29.02.2020  realizacja kursu "Makijaż permanentny"
 • w dniach 08 - 13.06.2020  realizacja kursu "Stylizacja paznokci"
 • w dniach 25.05-04.06.2020 realizacja kursu "Operator koparko - ładowarki w kl. III"
 • w dniach 06-10.07.2020 realizacja kursu "Pracownik ds. utrzymania czystości"
 • w dniach 12-24.10.2020 realizacja kursu "Operator koparki - klasa III"
 • w dniach 12-26.10.2020 realizacja kursu "Operator koparko-ładowarki"
 • W dniach 12-16.10.2020 realizacja kursu "Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia ["]"

Kolejne informacje o realizowanych kursach zawodowych, jak i pozostałych udzielanych formach wsparcia będą umieszczane na stronie po zatwierdzeniu harmonogramów.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt NEED zamiast NEET - Zachodniopomorskie, realizowany jest w ramach Priorytetu I. Osoby młode na rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  na podstawie umowy nr POWR.01.02.01-32-0096/18 zawartej pomiędzy Centrum Innowacyjnego Biznesu a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

Projekt skierowany jest do 70 osób (w tym z niepełnosprawnościami) w wieku 18-29 lat zamieszkujących województwo zachodniopomorskie, które w ciągu 4 ostatnich tygodni nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (tzw. Młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe warunki:

- są w wieku 18-29 lat;
- nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym;
- nie szkolą się;

Oraz należą do jednej z poniższych grup:
- są bierni zawodowo lub bezrobotni niezarejestrowani w PUP;
- zatrudnieni na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych;
- tzw. ubodzy pracujący - osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej;
- są osobami odchodzącymi z rolnictwa lub członkami ich rodzin.

Uczestnikom projektu oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie:

 1. Indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualny Plan Działania);
 2. Indywidualnego wsparcia psychologa lub coachingu kariery;
 3. Kursów / szkoleń;
 4. 3-miesięcznych płatnych staży;
 5. Indywidualnego pośrednictwa pracy.

Dodatkowo uczestnikom zapewniamy:

 1. Trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków, mentorów;
 2. Materiały szkoleniowe;
 3. Jednorazowe stypendium szkoleniowe;
 4. Stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości około 1000 złotych netto za każdy miesiąc stażu;
 5. Zwrot kosztów dojazdu na staż;
 6. Pomoc w znalezieniu pracy.

SZKOLENIA/KURSY:

Szkolenia/kursy zostaną dobrane indywidualnie dla każdego uczestnika, zgodnie ze zdiagnozowanymi w Indywidualnym Planie Działania (IPD) predyspozycjami uczestników oraz potrzebami lokalnych firm. Wszystkie szkolenia/kursy zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

STAŻ:

Staż realizowany przez okres 3 miesięcy ma na celu nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, zwiększenie mobilności międzysektorowej oraz nabycie doświadczenia w środowisku pracy.

REKRUTACJA:

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły na terenie województwa opolskiego, aż do utworzenia podstawowych list obecności wraz z listą osób rezerwowych.

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie dwuetapowo:

 • I etap: ocena formalna  złożenie poprawnie wypełnionego kompletu dokumentów rekrutacyjnych, przyznanie punktów rekrutacyjnych (obligatoryjnych i dodatkowych);
 • II etap: rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym  określenie motywacji oraz indywidualnych predyspozycji kandydat -a/ki.

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie czytelnie wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Zachęcamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji na temat projektu i zakresu wsparcia.

Czekamy na Państwa e-maile, telefony oraz zapraszamy do naszego biura.

INFORMACJE I ZAPISY:

Milena Witek
Tel.: 789 444 988
mail:
cib@cib.szczecin.pl

Projekt realizowany jest w ramach Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 926 000,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 879 700,00 PLN.

Kliknij i sprawdź bezpłatny kurs ECDL
XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.