Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

NEED zamiast NEET - Lubuskie!

O projekcie

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielna z Inicjatyw na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - na podstawie umowy nr POWR.01.02.02-08-0013/16 zawartej pomiędzy Centrum Innowacyjnego Biznesu a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze.

Wartość projektu: 409 075,33 PLN, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 344 484,50 PLN.

Projekt skierowany jest do 30 osób w wieku 18-29 lat zamieszkujących województwo lubuskie, które w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe warunki:

 • nie pracują (tj. są bierni zawodowo lub długotrwale bezrobotni),
 • nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
 • nie szkolą się.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia 30 młodych osób (18 kobiet i 12 mężczyzn) należących do grupy NEET, w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną, prowadzącą do zdobycia nowych kompetencji i kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego.

Uczestnikom projektu oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie:

 • indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualny Plan Działania),
 • indywidualnego wsparcia psychologa lub coaching?u kariery,
 • kursów kwalifikacyjnych i szkoleń kompetencyjnych,
 • 3-miesięcznych staży,
 • indywidualnego pośrednictwa pracy.

Dodatkowo uczestnikom zapewniamy:

 • trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków, mentorów,
 • jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości ok. 6 zł netto/h.
 • stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości co najmniej 1600zł netto za każdy miesiąc stażu,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia lub staż,
 • materiały szkoleniowe,
 • wyżywienie,
 • egzaminy kwalifikacyjne,
 • pomoc w znalezieniu pracy.

SZKOLENIA/KURSY:

Szkolenia/kursy zostaną dobrane indywidualnie do każdego uczestnika, zgodnie ze zdiagnozowanymi w Indywidualnym Planie Działania (IPD) predyspozycjami uczestników oraz potrzebami lokalnych firm. Wszystkie szkolenia/kursy zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

STAŻ:

Staż realizowany przez okres 3 miesięcy ma na celu nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, zwiększenie mobilności międzysektorowej oraz nabycie doświadczenia w środowisku pracy.

REKRUTACJA:

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły na terenie województwa lubuskiego, aż do utworzenia podstawowych list obecności wraz listą osób rezerwowych.

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie dwuetapowo:

 • I etap: ocena formalna ? złożenie poprawnie wypełnionego kompletu dokumentów rekrutacyjnych, przyznanie punktów rekrutacyjnych (obligatoryjnych i dodatkowych).
 • II etap: rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym ? określenie motywacji oraz indywidualnych predyspozycji kandydata/tki.

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie czytelnie wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

 • Formularz rekrutacyjny

Zachęcamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji na temat projektu i zakresu wsparcia.

Czekamy również na Państwa e-maile, telefony oraz zapraszamy do naszego biura.

Informacje i zapisy:

tel. 789 444 988
e-mail: rekrutacja@cib.com.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Kliknij i sprawdź bezpłatny kurs ECDL
XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.