Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

Klik-Zachodniopomorskie-Klik


O projekcie

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII Edukacja, Działanie 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewanie się w językach obcych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ? na podstawie umowy nr RPZP.08.10.00-32-K032/16 zawartej pomiędzy Centrum Innowacyjnego Biznesu a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie. Wartość projektu: 411 075,00 PLN, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 388 237,50 PLN.

W projekcie przewidziane są bezpłatne kursy komputerowe według ram kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework), które umożliwiają uzyskanie Certyfikatu IC3 (Internet and Computing Core Certyfication). Szkolenia będą odbywały się w terminach i godzinach dogodnych dla uczestników ? w trybie weekendowym i/lub w tygodniu w godzinach dopołudniowych/popołudniowych. Projekt zakłada, iż kursy kompetencji cyfrowych zakończą się programem formalnej oceny i certyfikacji kompetencji osiągniętych przez uczestników projektu.

W projekcie może uczestniczyć 180 osób, zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego (gminy wiejskie i/lub miejsko-wiejskie powiatów: wałecki, szczecinecki lub drawski), w wieku 18 lat (na dzień przystąpienia do projektu) i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT, spełniających poniższe warunki:

 • osoby pracujące ? bez względu na górną granicę wiekową;
 • osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo (deklarujące, iż planują powrót lub wejście na rynek pracy) - górna granica wieku wynosi 74 rok życia;
 • osoby zamieszkujące Specjalną Strefę Włączenia Województwa Zachodniopomorskiego;

Uczestnikom projektu zapewniamy:

 • trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków,
 • tempo zajęć dopasowane do grupy,
 • indywidualne stanowiska pracy przy komputerze,
 • materiały szkoleniowe (podręcznik, notatnik, długopis),
 • wsparcie poszkoleniowe,
 • pokrycie kosztów egzaminów IC3.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik obowiązkowo przystąpi do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego odpowiadającemu poziomowi IC3, sprawdzającego nabyte umiejętności i wiedzę. Po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzyma certyfikat potwierdzający zdobycie kompetencji określonych dla poziomu IC3.

REKRUTACJA:

Nabór uczestników do projektu ma charakter ciągły i zakończony będzie w chwili utworzenia podstawowych list obecności wraz z listą rezerwową. O zakwalifikowaniu do projektu decydują: kryteria formalne, złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, przyznanie dodatkowych punktów rekrutacyjnych.

 • Regulamin uczestnictwa w projekcie

W celu przystąpienia do projektu należy złożyć następujące dokumenty:

 • Formularz rekrutacyjny,
 • Oświadczenie o spełnieniu kryterium dostępu,
 • Oświadczenie o statusie osoby pozostającej bez zatrudnienia lub Zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • Analiza oczekiwań Uczestników wraz z testem weryfikującym kompetencje TIK,
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

oraz dostarczeniu (jeśli dotyczy):

 • Zaświadczenia z PUP o statusie osoby bezrobotnej,
 • Orzeczenia o niepełnosprawności.

Istnieje możliwość nadesłania zgłoszenia drogą elektroniczną tylko wówczas, gdy oryginały dokumentów zostaną dostarczone najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia.

Zachęcamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji na temat projektu i zakresu wsparcia. Czekamy również na Państwa e-maile, telefony oraz zapraszamy do naszego biura.

Informacje i zapisy:

tel. 733 192 767
e-mail: rekrutacja@cib.com.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Kliknij i sprawdź bezpłatny kurs ECDL
XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.