Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

KLIK - Zachodniopomorskie - KLIK_2.0

O projekcie

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu 10iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji, Działanie 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na podstawie umowy nr RPZP.08.10.00-32-K014/17-00 zawartej pomiędzy Centrum Innowacyjnego Biznesu a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie. Wartość projektu: 473 362,50 PLN, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 426 026,25 PLN.

W projekcie przewidziane są bezpłatne kursy komputerowe według ram kompetencji informatycznych i informacyjnych, które umożliwiają uzyskanie Certyfikatu IC3 (Internet and Computing Core Certyfication). Kursy będą odbywały się w terminach i godzinach dogodnych dla uczestników w trybie weekendowym i/lub w tygodniu w godzinach dopołudniowych/popołudniowych. Projekt zakłada, iż kursy kompetencji cyfrowych zakończą się programem formalnej oceny i certyfikacji kompetencji informatycznych osiągniętych przez uczestników projektu.

W projekcie przewidziano udział 156 osób dorosłych (110 Kobiet i 46 Mężczyzn) w wieku 50 lat i więcej, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach oraz osób niepełnosprawnych, zamieszkujących województwo zachodniopomorskie, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT, oraz spełniają poniższe warunki:

  • osoby pracujące bez względu na górną granicę wiekową;
  • osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo (deklarujące, iż planują powrót lub wejście na rynek pracy) - górna granica wieku wynosi 74 rok życia;

Uczestnikom projektu zapewniamy:

  • trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków,
  • tempo zajęć dopasowane do grupy,
  • indywidualne stanowiska pracy przy komputerze,
  • materiały szkoleniowe,
  • wsparcie poszkoleniowe,
  • pokrycie kosztów egzaminów IC3.

Po ukończeniu kursu uczestnik obowiązkowo przystąpi do zewnętrznego egzaminu certyfikacyjnego odpowiadającemu poziomowi IC3, sprawdzającego nabyte umiejętności i wiedzę. Po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzyma certyfikat potwierdzający zdobycie kompetencji określonych dla poziomu IC3.

REKRUTACJA:

Nabór uczestników do projektu ma charakter ciągły i zakończony będzie w chwili utworzenia podstawowych list obecności wraz z listą rezerwową. O zakwalifikowaniu do projektu decydują: kryteria formalne, złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, przyznanie dodatkowych punktów rekrutacyjnych.

W celu przystąpienia do projektu należy złożyć następujące dokumenty:

  • Formularz rekrutacyjny,

Istnieje możliwość nadesłania zgłoszenia drogą elektroniczną. Dokumenty powinny być dostarczone najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia.

Zachęcamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji na temat projektu i zakresu wsparcia. Czekamy również na Państwa e-maile, telefony oraz zapraszamy do naszego biura.

Informacje i zapisy:

Milena Witek
tel. 789 444 988
e-mail: cib@cib.com.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Kliknij i sprawdź bezpłatny kurs ECDL
XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.