Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

Druga Szansa

Harmonogram wsparcia:

 • Luty 2019r. - maj 2020 Rekrutacja Uczestników do udziału w projekcie
 • Marzec 2019 - maj 2020r. - Realizacja indywidualnego doradztwa zawodowego wraz z IPD oraz indywidualnego pośrednictwa pracy
 • Kwiecień 2019 - wrzesień 2020 Realizacja staży zawodowych
 • W dniach 28.03-05.04.2019r. realizacja  kursu "Pracownik hotelarstwa i gastronomii
 • W dniach 28.03-07.04.2019r. realizacja  kursu ECDL Base
 • W dniach 28.03-07.04.2019r. realizacja  kursu Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i terminali płatniczych
 • W dniach 01-18.04.2019r. realizacja  kursu Opiekun osób starszych
 • W dniach 28.03-03.04.2019r. realizacja  kursu Manicure i stylizacja paznokci gr.I
 • W dniach 12-24.04.2019 realizacja kursu ,,Ogrodnik z uprawnieniami SEP do 1kV"
 • W dniach 03-13.04.2019 realizacja kursu Pracownik biurowy z obsługą komputera gr. I
 • W dniach 10-24.06.2019r. realizacja  kursu Operator koparko-ładowarki kl.III
 • W dniach 01-08.08.2019r. realizacja  kursu "Pracownik biurowy z obsługą komputera gr.II
 • W dniach 10-16.12.2019r. realizacja  kursu Manicure i stylizacja paznokci gr. II
 • W dniach 10.12.2019-09.01.2020r. realizacja  kursu Kurs komputerowy IC3
Kolejne informacje o realizowanych Kursach zawodowych, jak i pozostałych udzielanych formach wsparcia będą umieszczane na stronie po zatwierdzeniu harmonogramów.

______________________________________________________________________________________________

Projekt "DRUGA SZANSA!", realizowany jest w ramach DZIAŁANIA 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, na podstawie umowy RPZP.07.01.00-32-K013/18 zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego w partnerstwie z Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

Projekt skierowany jest do 80 osób (45K i 35M) w tym 10% osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym os. bezrobotnych, które wg ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach  rynku pracy znajdą się w III grupie osób (III profil pomocy) - tzw. oddalonych od rynku pracy z obszaru województwa zachodniopomorskiego. Termin realizacji 01.10.2018 do 30.09.2020. Uczestnicy wezmą udział w projekcie w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby.

Projekt przewiduje szereg kompleksowych działań zmierzających do zapewnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, bezpieczeństwa socjalnego, aktywizację zawodową i pomoc w rozwoju osobistym.

Wsparcie przewidziane dla każdego Uczestnika Projektu:

1.Integracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych

2. Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,

3.Kursy/szkolenia umożliwiające nabycie/podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, niezbędnych na rynku pracy.

4. Staże zawodowe, prowadzące do zdobycia zatrudnienia (stypendium stażowe około 1500 zł. "na rekę").

Projekty realizowany jest na terenie całego woj. zachodniopomorskiegoobejmuje wsparciem osoby w wieku aktywności zawodowej i skierowany jest bezpośrednio do następującej grupy odbiorców:

 • osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w trzeciej grupie osób - tzw. oddalonych od rynku pracy,
 • otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielanego wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym).

Preferowane do objęcia wsparciem są:

 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020;
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • osoby korzystające z PO PŻ.

REKRUTACJA:

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły na terenie województwa zachodniopomorskiego, aż do utworzenia podstawowych list uczestników wraz z listą osób rezerwowych.

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie czytelnie wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

 • Formularz

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Zachęcamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji na temat projektu i zakresu wsparcia.

Czekamy na Państwa e-maile, telefony oraz zapraszamy do naszego biura.

INFORMACJE I ZAPISY:

Milena Witek 
Tel.: 789 444 988 
mail: cib@cib.szczecin.pl


Kliknij i sprawdź bezpłatny kurs ECDL
XNie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.