Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

2.1 POIR Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy przy aplikowaniu i realizowaniu projektów inwestycyjnych w ramach działania:

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Przedmiot dofinansowania

Celem konkursu jest wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Wsparcie skierowane jest do:

 • mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy;
 • przedsiębiorcy inni niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa.

W projekcie należy przedstawić agendę badawczą prac B+R wykonywanych przy wykorzystaniu zakupionej infrastruktury, przez okres trwałości projektu (w przypadku MSP - 3 lata, dużych przedsiębiorstw - 5 lat).

Realizacja projektu nie może wykroczyć poza dzień 31 grudnia 2023 r.

Do kosztów kwalifikowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty:

 • nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego),
 • nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1) wraz z kosztem instalacji i uruchomienia,
 • nabycia robót i materiałów budowlanych,
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
 • spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy - okres co najmniej 3 lat,
 • spłaty rat wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w pkt 4)  poniesione przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Do kosztów kwalifikowanych w ramach pomocy na projekty badawczo-rozwojowe zalicza się koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu.

Przedsiębiorca w ramach pomocy de minimis może objąć wnioskiem koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Poziom dofinansowania

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:  2 000 000,00 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania dla wydatków związanych z realizację inwestycji jest uzależniony od wielkości przedsiębiorcy i miejsca realizacji inwestycji:

 • w zakresie infrastruktury - intensywność wsparcia wynosi od 10% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych,
 • w zakresie prac rozwojowych - intensywność dofinansowania wynosi od 25% do 45% wartości kosztów kwalifikowanych.
 • pomoc de minimis - maksymalna wartość dofinansowanie w ramach danej pomocy w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych wraz z pomocą, o którą Wnioskodawca się ubiega nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów - 100.000 euro. Ponadto, maksymalna intensywność dofinansowania wynosi od 25% do 45% wartości kosztów kwalifikowanych.

Termin naboru

Wnioski można składać w terminie od 8 maja 2017r. do 7 lipca 2017r.

Budżet konkursu

900 mln PLN

Kliknij i sprawdź bezpłatny kurs ECDL
XNie pokazuj tego powiadomieniaWażne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.