Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

1.8 RPO WZP Inwestycje przedsiębiorstw w ramach ZIT dla KKBOF

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy przy aplikowaniu i realizowaniu projektów inwestycyjnych w ramach działania:

Inwestycje przedsiębiorstw w ramach ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

Przedmiot dofinansowania

W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów polegających na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w grunty, budynki, budowle, maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, prowadzące do:

 • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
 • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
 • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

W ramach konkursu wspierane będą przedsięwzięcia polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa funkcjonujące na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Wdrożenie innowacji organizacyjnej nie może stanowić głównego elementu projektu, a jedynie uzupełniać innowację produktową lub procesową.

Warunkiem koniecznym jest, aby realizacja projektu prowadziła do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie regionalnym.

Projekt musi zakończyć się w terminie do 31 grudnia 2023 r.

Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

 • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
 • 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

 • 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
 • 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu może wynieść 1 000 000,00 PLN.

Najwyżej punktowane będą projekty o wartości dofinansowania mniejszej niż 500 000,00 zł.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach niniejszego konkursu obejmuje:

 • nabycie nieruchomości niezabudowanej i/lub nabycie nieruchomości zabudowanej;
 • nabycie środków trwałych;
 • zakup robót i materiałów budowlanych;
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych;
 • dzierżawa/najem instalacji lub maszyn dokonana na podstawie umowy leasingu finansowego pod warunkiem obowiązkowego zakupu przez beneficjenta aktywów stanowiących przedmiot leasingu po wygaśnięciu umowy leasingu;
 • zakup środków transportu - ograniczony do rodzaju 743 oraz podgrupy 76 zgodnie z klasyfikacją środków trwałych.

Termin naboru

Wnioski można składać w terminie od 02.03.2017 r. do 05.05.2017 r.

Budżet konkursu

19 000 000,00 PLN

Kliknij i sprawdź bezpłatny kurs ECDL
XNie pokazuj tego powiadomieniaWażne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.