Poznaj nieograniczony potencjał
dla Twojej firmy lub instytucji

1.1 RPO WZP Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy przy aplikowaniu i realizowaniu projektów inwestycyjnych w ramach działania:

Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Przedmiot dofinansowania

Wsparciem zostanie objęty cały proces powstawania innowacji, od pomysłu do przygotowania do wdrożenia, z zastrzeżeniem, iż wyłącznym etapem projektu nie może być etap pierwszej produkcji. Finansowanie będzie obejmować:

 • prace badawczo-rozwojowe realizowane na różnych poziomach gotowości technologicznej, w tym także prace demonstracyjne i tworzenie prototypów,
 • działania w zakresie walidacji produktów oraz uruchomienia pierwszej produkcji, rozumianej jako pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub
 • pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa.

Projekt musi obejmować badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe (projekt przewiduje prace B+R co najmniej od II poziomu gotowości technologicznej - TRL1) albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt przewiduje prace B+R co najmniej od VII poziomu gotowości technologicznej - TRL2). Projekty, w których nie przewidziano przeprowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania.

Wsparcie w naborze kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w branżach wskazanych w regulaminie konkursu lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości, realizowane na rzecz wzmacniania inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe (projekt przewiduje prace B+R co najmniej od II poziomu gotowości technologicznej) albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt przewiduje prace B+R co najmniej od VII poziomu gotowości technologicznej).

Konkurs dedykowany jest następującym specjalizacjom:

 • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 • zaawansowane wyroby metalowe,
 • produkty drzewno-meblarskie,
 • opakowania przyjazne środowisku,
 • produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 • nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • multimodalny transport i logistyka,
 • produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Podwykonawstwo można zlecić jedynie jednostce naukowej, posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki) lub spółce celowej, o której mowa w art. 86a lub art. 86b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% wartości bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wynikiem prac B+R powinna być innowacja produktowa lub procesowa, co najmniej na poziomie firmy.

Typy projektów:
1. Małe projekty B+R;
2. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej;

 

Dofinansowaniu będą podlegały projekty obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:
- wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
- zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
- zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.
W ramach konkursu wspierane będą przedsięwzięcia polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i nietechnologicznych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Konkurs dedykowany jest następującym inteligentnym specjalizacjom:
a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
b) zaawansowane wyroby metalowe,
c) produkty drzewno-meblarskie,
d) opakowania przyjazne środowisku,
e) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
f) nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
g) multimodalny transport i logistyka,
h) produkty oparte na technologiach informacyjnych.
Realizacja projektu musi prowadzić do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej na poziomie firmy.
Premiowane natomiast będą projekty, których realizacja będzie prowadziła do:
- wdrożenia innowacji produktowej, w porównaniu do produktów dostępnych na docelowym rynku regionalnym, krajowym lub światowym,
- wdrożenia do praktyki przedsiębiorstwa innowacji procesowej, tj. wdrożenia nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy co najmniej w skali rynku regionalnego,
- wdrożenia dodatkowo innowacji nietechnologicznej w przedsiębiorstwie.
Warunkiem koniecznym jest, aby realizacja projektu prowadziła do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie ponadregionalnym.
Dofinansowanie udzielane będzie zarówno projektom o charakterze stacjonarnym, tj. projektom, dla których możliwe jest określenie ich lokalizacji, jak i projektom o charakterze niestacjonarnym.
Inwestycja dofinansowana w ramach niniejszego konkursu musi być utrzymywana przez co najmniej 3 lata od daty płatności końcowej.
Katalog wydatków możliwych do sfinansowania:
1) nabycie środków trwałych,
2) nabycie nieruchomości niezabudowanej i/lub nabycie nieruchomości zabudowanej - w tym prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem że stanowią nie więcej niż- 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
3) zakup robót i materiałów budowlanych,
4) nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
5) dzierżawa/najem instalacji lub maszyn dokonana na podstawie umowy leasingu finansowego,
6) zakup środków transportu - ograniczony do rodzaju 743 oraz podgrupy 76 zgodnie z klasyfikacją środków trwałych.
Projekt musi zakończyć się w terminie do 31 października 2018 r

Poziom dofinansowania

Typ projektu nr. 1

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych 0 85 %

Minimalny wkład własny - 15%

 • Jedno przedsiębiorstwo może zrealizować jeden lub kilka bonów z zastrzeżeniem, iż łącznie może ono otrzymać na realizację tego typu projektów maksymalnie 50 000,00 PLN dofinansowania.

Typ projektu nr. 2

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 5 000 000,00 PLN Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 000,00 PLN Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa - 70%,
 • średnie przedsiębiorstwa - 60%,
 • duże przedsiębiorstwa - 50%,

w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa - 45%,
 • średnie przedsiębiorstwa - 35%,
 • duże przedsiębiorstwa - 25%,

w przypadku pomocy de minimis na koszty pośrednie:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa - 50%,
 • średnie przedsiębiorstwa - 50%,
 • duże przedsiębiorstwa - 50%.

w przypadku pomocy publicznej na koszty dotyczące uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa - 50%,
 • średnie przedsiębiorstwa - 50%.

Poziom dofinansowania w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15% do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

 • projekt zakłada efektywną współpracę między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę (będącą jednostką naukową zgodnie z zapisami regulaminu konkursu), jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań,
 • wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechnione podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

Termin naboru

Typ projektu nr. 1
ok. 100 000,00 PLN
Typ projektu nr. 2
52 640 000,00 PLN

Budżet konkursu

Typ projektu nr. 1

 • Planowany termin naboru wniosków: od 03.07.2017 r. do 31.08.2017 r.

Typ projektu nr. 2

 • Wnioski można składać w terminie: od 16.01.2017 r. do 16.03.2017 r.

 • Planowany kolejny termin naboru wniosków: od 01.02.2018 r. do 02.03.2018 r.

Kliknij i sprawdź bezpłatny kurs ECDL
XNie pokazuj tego powiadomieniaWażne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.